Įvykdyti projektai

2016-09-16

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė įgyvendino projektą Nr. 42PP-KP-22-1-03737-PR001 „Kupiškio rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos parengimas“ įgyvendinti, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ . Įgyvendinimui buvo skirta iki 20 000,00 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) (su PVM) dydžio parama su 100,00 proc. intensyvumu.

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė baigia įgyvendinti Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją ir pradeda rengtis naujam finansavimo periodui. Organizuojami informaciniai renginiai būtini supažindinti tikslines grupes su numatoma rengti naujojo laikotarpio strategiją (2024-2029 m.).

Norint sėkmingai užbaigti 2016-2023 m. finansavimo laikotarpį ir sėkmingai pereiti į 2024-2029 m. finansavimo laikotarpį (VPS rengiama 2024-2029 laikotarpiui), Kupiškio rajono VVG administruojantys asmenys, organizavo susitikimus Kupiškio rajono savivaldybės seniūnijose. Susitikimų tikslas – atlikti pirminį seniūnijų gyventojų poreikių tyrimą. Tyrimo duomenys buvo naudojami 2024-2029 m. vietos plėtros strategijai rengti.

Susitikimai buvo organizuoti informuojant seniūnijų seniūnus, bendruomenių pirmininkus, toje vietovėje veikiančias įstaigas, organizacijas, verslininkus. Organizuoti 17 vietovių poreikių tyrimo susitikimų Kupiškio rajono seniūnijose (dalyvavo 283 asmenys) ir 8 susitikimai, kuriuose buvo pristatoma SSGG, diskutuojama dėl rajono gyventojų ir organizacijų  išsakytų poreikių, gryninamos projektų idėjos (dalyvavo 188 asmenys). Šiuose susitikimuose iš viso dalyvavo  471dalyviai.

2022-09-12 Kupiškio r. 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos parengimo įvadinis renginys

2022 m. rugsėjo 12 d. įvyko projekto „Kupiškio r. 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos parengimas“ Nr. 42PP-KP-22-1-03737-PR001 įvadinis informacinis renginys.
Renginio metu buvo trumpai pristatytas 2024-2029 m. finansinis periodas – pagrindinės tikslinės sritys. Aptarti išmanūs (pažangūs) kaimai, išmaniųjų kaimų strategijos bei užsienio šalių pavyzdžiai.

Informaciniai renginiai

Informacinio renginio vieta/data
1.Kavinė „Janta“ (Aleksandrijos kaimas, Kupiškio r.), 2022-09-12Kupiškio sen., Kupiškio r. bendruomenių ir kitų NVO atstovai (dalyvavo 29 asmenys)
2.Juodpėnų kaimo bendruomenė, 2022-09-21Šimonių sen., Bendruomenės nariai ir kultūros darbuotojai (dalyvavo 11 asmenų)
3.Palėvenėlės kaimo bendruomenė, 2022-09-28Alizavos sen., Bendruomenių nariai ir seniūnijos darbuotojai (dalyvavo 16 asmenų)
4.Skapiškio kultūros centras, 2022-09-29Skapiškio sen., Bendruomenių narai, seniūnijos ir kultūros darbuotojai, jaunimo atstovai (dalyvavo 15 asmenų)
5.Alizavos bendruomenės centras, Alizavos jaunimo klubas „ALSJA“ , 2022-10-04Alizavos sen., Bendruomenės nariai ir jaunimo centro „ALSJA“ atstovai (dalyvavo 16 asmenų)
6.Adomynės kaimo bendruomenė, 2022-10-14Šimonių sen., Bendruomenės nariai (dalyvavo 10 asmenų)
7.Kupiškio r. savivaldybės kultūros centras, 2022-11-09Kupiškio rajono kultūros centro padalinių darbuotojai ir kaimo bendruomenių atstovai (dalyvavo 29 dalyviai)
8.Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos centras, 2022-11-15Kupiškio rajono TVIC darbuotojai (dalyvavo 5 dalyviai)
9.Kupiškio r. savivaldybės administracija, 2022-11-17Kupiškio rajono NVO taryba ir vietos valdžios atstovai (dalyvavo 11 dalyvių)
10.Adomynės kaimo bendruomenė, 2022-11-23Šimonių sen., Kupiškio r. kaimo bendruomenių atstovai, policijos pareigūnai (dalyvavo 16 dalyvių)
11.Kupiškio jaunimo centras, 2022-11-24Kupiškio jaunimo centro darbuotojai, jaunimo ir jaunimo tarybos atstovai, policijos pareigūnai (dalyvavo 12 dalyvių)
12.Kupiškio r. savivaldybės viešoji biblioteka, 2022-11-30Kupiškio r. savivaldybės viešosios bibliotekos padalinių darbuotojai (dalyvavo 25 dalyviai)
13.Kupiškio r. savivaldybės kultūros centras, 2022-11-30Etninės kultūros puoselėtojai (dalyvavo 20 dalyvių)
14.Kavinė „Janta“ (Aleksandrijos kaimas, Kupiškio r.), 2022-12-05Kupiškio rajono verslo atstovai (dalyvavo 25 dalyviai)
15.Kupiškio rajono savivaldybės Žemės ūkio ir bendruomenių skyrius, 2022-12-06Kupiškio rajono NVO ir vietos valdžios atstovai (dalyvavo 26 dalyviai)
16.Subačiaus bendruomenė, 2022-12-08Subačiaus sen., Bendruomenės nariai ir seniūnijos darbuotojai (dalyvavo 7 dalyviai)
17.Noriūnų seniūnija, 2022-12-09Noriūnų sen., Bendruomenės nariai ir seniūnijos darbuotojai (dalyvavo 10 dalyvių)
Konsultacijos su visuomene dėl vizijos -misijos-vertybių, SSGG, poreikių, priemonių
18.Kupiškio r. savivaldybės administracija, 2023-03-02VPS vizija -misija-vertybės-poreikiai pristatymas, Kupiškio rajono NVO taryba ir vietos valdžios atstovai (dalyvavo 7 asmenys)
19.Kupiškio r. savivaldybės kultūros centras, 2023-03-17VPS poreikių ir priemonių pristatymas, Kupiškio rajono verslo atstovai (dalyvavo 63 asmenys)
20.Kupiškio r. savivaldybės administracija, 2023-03-20VPS poreikių ir priemonių pristatymas, Kupiškio miesto NVO ir verslo atstovai (dalyvavo 7 asmenys)
21.Kupiškio r. savivaldybės viešoji biblioteka, 2023-03-23VPS priemonių pristatymas, Kupiškio rajono NVO, verslo ir vietos valdžios atstovai (dalyvavo 34 asmenys)
22.Kupiškio r. savivaldybės viešoji biblioteka, 2023-03-23VPS priemonių pristatymas, Kupiškio rajono kaimo bendruomenės (dalyvavo 7 asmenys)
23.Kavinė „Janta“ (Aleksandrijos kaimas, Kupiškio r.), 2023-03-29VPS priemonių pristatymas, Kupiškio r. savivaldybės verslo atstovai (dalyvavo 11 asmenų)
24.Kupiškio r. savivaldybės administracija, 2023-04-14VPS priemonių pristatymas, NVO tarybos ir vietos valdžios atstovai (dalyvavo 22 asmenys)
25.Antašavos miestelio bendruomenė, 2023-05-19VPS tvirtinimas

Susitikimų metu dalyviai analizavo savo gyvenamąja vietovę: išskyrė stipriąsias – silpnąsias puses, bei ieškojo sprendimų iškilusioms problemoms spręsti. Situacija pateikta pagal gyventojų poreikių analizę. Viso Kupiškio rajono gyventojų 10624 (seniūnijų duomenys).

Posėdžio protokolas Nr. 1>>

Posėdžio protokolas Nr. 2>>

Posėdžio protokolas Nr. 3>>

Kupiškio rajono seniūnijų gyventojų, organizacijų ir verslo atstovų poreikių analizės protokolas>>

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė įgyvendino projektą –„Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“. Paraiškos  kodas – 44TT-KP-21-1-00901-PR001.

Projektas skirtas kaimo gyventojų ir organizacijų verslumui, vietos ekonomikai ir turizmo plėtrai skatinti, didinti ne žemės ūkio veiklų įvairovę kaimo vietovėse. 

Projektu bus sprendžiamos kaimo gyventojų užimtumo, verslumo trūkumo, turizmo patrauklumo skatinimo kaime problemos.

Projekto veiklomis ir rezultatais siekiama prisidėti sprendžiant ir rajonų socialines problemas. Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas padės ir socialiai pažeidžiamos rajonų visuomenės grupėms. Šiuo metu kaimiškose vietovėse daugiausiai gyvena senyvo amžiaus žmonės, socialinės rizikos asmenys (skurdą patiriantys asmenys, daugiavaikės šeimos, bedarbiai). 

Turizmo klasterio kūrimo esmė yra viskas kas užauginta, pagaminta ir kilę iš tos teritorijos būtų tiekiama turistui, todėl socialinės rizikos asmenys turės galimybę tiekti verslininkams savo auginamą produkciją ar gaminamus gaminius parduoti turistams, kurie lankosi jų vietovėse, teikti įvairias paslaugas, parduoti pagamintus produktus ar rankdarbius. Vienas iš šiuo metu vyraujančių turizmo filosofijų - vietovės autentiškumas, senyvo amžiaus gyventojų patirtis, todėl žmonės kurie visą gyvenimą praleido gyvendami tame kaime, turės galimybę papasakoti savo istoriją turistams, taip bus suteikiama galimybė senyvo amžiaus žmonėms integruotis į socialinį ir ekonominį gyvenimą, taip pat gauti iš to pajamų.

Siūloma didžiausia paramos suma, Eur –100 000,00. Didžiausia galima paramos lyginamoji dalis iki, proc. –95,00.

Partneriai: Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė, dvisektorė VVG; Pasvalio rajono vietos veiklos grupė, kaimo vietovių VVG.

2021 m. lapkričio 11 d. prasideda I Ciklo 1 mokymai „Turizmo klasteris. Nuo ko pradėti“.

2021 m. lapkričio 11 d. I ciklo I mokymai

     Adomynės dvare (Kupiškio r. sav., Šimonių sen., Adomynė,  A. Vilėniškio g. 4.) vyko pirmo ciklo mokymai „Turizmo klasteris. Nuo ko pradėti“.

     Mokymų tikslas – padėti projekto dalyviams aiškiai apibrėžti ir išsiaiškinti kriterijus, kuriais remiantis vietos produktą ir  turizmo paslaugą būtų galima įtraukti ir vystyti turizmo klasteryje.      Mokymus vedė lektorė, Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros ,,Keliauk Lietuvoje” valdybos narė, projekto ,,Surink Lietuvą”  vadovė ir koordinatorė,  Lina Baublienė. Susitikime projekto dalyviai identifikavo rajonuose turimas ir teikiamas turizmo paslaugas ir edukacines programas. Buvo pristatytos projekto veiklos ir planuojami projekto rezultatai. Mokymų tikslinė grupė – projekto pareiškėjo ir projekto partnerių atstovai. Mokymų dalyvių skaičius – 18 dalyvių.

2021 m. lapkričio 25 d. I Ciklo 2 mokymai „Turizmo klasteris. Komandos atranka“.

 Lapkričio 25 d. bendruomenėje „Šlyninkos vandens malūnas“ (Zarasų r. sav., Šlyninkos k. 4, Šlyninka) projekto dalyviai susirinko į tęstinius mokymus. Šį kartą mokymų tema buvo „Turizmo klasteris. Komandos formavimas“. Mokymų tikslas – klasterio dalyvių susipažinimas, savo gaminamos produkcijos, paslaugų pristatymas. Projekto dalyviai identifikavo savo teikiamas paslaugas, gaminamus produktus ar vykdomas edukacines programas.

     Viso projekto įgyvendinimo metu mokymus veda lektorė Lina Baublienė, Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ valdybos narė, projekto „Surink Lietuvą“ vadovė ir koordinatorė, pasidalindama ilgamete patirtimi turizmo srityje, gebanti identifikuoti turizmo sektoriaus problematiką ir paskatinti šiuo metu esančius sektoriaus trūkumus paversti sfera, kuri gali atnešti klasterio dalyviams pridėtinę vertę.

2021 m. lapkričio 25 d. I ciklo 2 mokymai.
Lektorė: Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros ,,Keliauk Lietuvoje” valdybos narė, projekto ,,Surink Lietuvą”  vadovė ir koordinatorė,  Lina Baublienė.

2021 m. gruodžio 9/10 d. I Ciklo 3 mokymai „Klasterio komandos formavimas. Analizė. Vizija. Strategija.“

  2021 m. gruodžio 9/10 d. I Ciklo 3 mokymai „Klasterio komandos formavimas. Analizė. Vizija. Strategija.“

Paskutiniai I Ciklo 3 mokymai vyko Pasvalio r. sodyboje „Tatulos vingiai“. Mokymų tikslas – identifikuoti dalyvių silpnybes ir stiprybes bei suformuoti klasterį. Klasterio dalyviai susitiko su VšĮ „Prie Raubonių malūno“ direktoriumi - Vaidotu Gikiu, o vėliau dalyvavo Raubonių kaimo bendruomenės maisto degustavimo programoje „Raubonių virtienė“ pristatyme.

2022 m. vasario 24-25 d. įvyko II Ciklo 4 mokymai „Klasterio veiklos kokybės užtikrinimas.“

2022 m. vasario 24-25 d. įvyko II Ciklo 4 mokymai „Klasterio veiklos kokybės užtikrinimas.“

2022 m. kovo 10 d. įvyko II Ciklo 5 mokymai „Klasterio veiklos procesų, kainodaros, komunikacijos ir tinkamumo vertinimas“(1 dalis).

Mokymų tikslas - įvertinti siūlomų produktų ir paslaugų atitikimą keliautojų poreikiams.

Mokymų vieta - Kupiškio r. sav., Aleksandrijos k., kavinė „Janta“.

2022 m. kovo 22 d. II Ciklo 6 mokymai „Klasterio veiklos procesų, kainodaros, komunikacijos ir tinkamumo vertinimas“(2 dalis).

Mokymų vieta - Zarasų r. sav., Antalieptė, Mokyklos g. 10, laboratorija „Medus“.

2022 m.  gegužės 31 d. įvyko III Ciklo 7 mokymai „Klasterio kontrolė, rezultatų patikrinimo mechanizmas ir auditavimas“ (1 dalis).

Mokymų vieta - Pasvalio r. sav. VVG teritorijoje projekto dalyvių veiklos vietose: Diliauskų k., Atžalyno g. 2, Pasvalio r. Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenė; Raubonys, Taikos g. 5, VšĮ ,,Prie Raubonių malūno”; Raubonys, Draugystės g. 2, Pasvalio rajono Raubonių bendruomenė; Namišiai, Pasvalio r., Pasvalio rajono Namišių krašto bendruomenė.

2022 m.  birželio 2 d. įvyko III Ciklo 8 mokymai „Klasterio kontrolė, rezultatų patikrinimo mechanizmas ir auditavimas“ (2 dalis).

Mokymų tikslas – įvertinti kuriamo klasterio kontrolę, susipažinti su rezultatų patikrinimo mechanizmu ir auditavimu. Mokymų vieta: Kupiškio r. sav.  projekto dalyvių veiklų vietose. Lektorė: projekto ,,Surink Lietuvą”  vadovė ir koordinatorė,  Lina Baublienė.

Lanauskų k. Šimonių sen., sodyba ,,Lanauskynė“
Rudikų k, Alizavos sen., Kupiškio aeroklubas
Jaunimo g. 1, Lukonių k., Subačiaus sen., ,,Brolių medus“
Dvaro g.7 A, Stirniškiai, Subačiaus sen. ,,Renatos Sodai“
Stirniškiai, Subačiaus sen., sodyba ,,Apynių namai”

2022 m. birželio 7 d. planuojami III Ciklo 9 mokymai „Teisės aktų pritaikymas vykdant turizmo veiklą ir dalyvaujant klasterio veikloje“ (1 dalis).

Mokymų tikslas – įvertinti kuriamo klasterio teisinį statusą, susipažinti su  galiojančiais teisės aktais klasterių kūrimui. Mokymų vieta: Zarasų-Visagino r. sav. VVG teritorijos projekto dalyvių veiklų vietose. Lektorė: ,,Surink Lietuvą”  autorė ir koordinatorė,  Lina Baublienė.

Klasterio dalyviai planuoja dalyvauti parodoje „Rinkis prekę lietuvišką 2022“

Data: 2022 spalio 7–9 d.

Vieta: Žalgirio arena, Kaunas

Parodos darbo laikas: spalio 7 ir 8 d. 10.00–18.00 val., spalio 9 d. 10.00–16.00 val.

Parodos tikslas – pristatyti Lietuvoje sukuriamus gaminius ir teikiamas paslaugas, skatinti lietuviškų produktų vartojimą, stiprinti šalies gamintojų ir jiems aktualių paslaugų, įrangos tiekėjų bendradarbiavimą. Jau keturioliktą kartą organizuojamas renginys vėl stebins įvairialypiškumu: maisto ir gėrimų produktų degustacijomis, kosmetikos ir buitinės chemijos, aprangos ir aksesuarų įvairove bei sprendimais būstui ir interjerui.

Parodos „Rinkis prekę lietuvišką“ išskirtinumas – geriausių parodoje pristatomų gaminių konkursas. Aukso medaliais apdovanosime geriausius parodoje pristatomus maisto ir gėrimų, aprangos, kosmetikos, buitinės chemijos gaminius, sprendimus būstui. Produktai bus renkami iš anksto paskelbtame konkurse, kurio metu kompetentingos komisijos vertins kiekvienai konkurso kategorijai pateiktus eksponatus. Nugalėtojai apdovanojami renginio atidarymo ceremonijoje, pristatomi žiniasklaidoje, o gaminiai demonstruojami laureatų vitrinoje.

Parodos aukso medaliais apdovanotų gaminių pristatymas, galimybė įsitikinti produktų ypatybėmis ir įsigyti jų gamintojo kainomis, kūrėjų erdvė MADOS PASAŽAS su įkvepiančiomis prekių ženklų istorijomis – visa tai kasmet suburia tūkstančius lankytojų, palaikančių idėją rinktis lietuviškus gaminius.

Po parodos „Rinkis prekę lietuvišką“

https://www.facebook.com/extrafmLT/videos/1165163180760509

Šių metų gegužę dienos šviesą išvydę „Brolių medus“ vaisių sulčių ir medaus guminukai „Broliai lokiai“ akimirksniu tapo favoritais medaus mylėtojų tarpe, o parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2022“ metu, maisto pramonės produktų kategorijoje įvertinti aukso medaliu. Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2022“ aukso medalių ar diplomų vertus produktus iš anksto paskelbtame konkurse rinko kompetentingos komisijos. Nuo šiol sudedamosios guminukų dalys: gliukozės sirupas, medus 10 %, vaisių sulčių koncentratas 1,5 % (citrinų, vyšnių, pasiflorų), citrinų rūgštis, folio rūgštis, biotinas, vitaminai: B1, B2, B6, B12, C, E ir AUKSAS!
Antašavos miestelio bendruomenė, Kupiškio aeroklubas, Renatos Sodai
Adomynės kaimo bendruomenė
Kupiškėnų Starkėnas, Vaidotas Gikys

2022 m.  spalio 25 d. planuojami III Ciklo 10 mokymai „Teisės aktų pritaikymas vykdant turizmo veiklą ir dalyvaujant klasterio veikloje“ (2 dalis).

Mokymų tikslas – įvertinti kuriamo klasterio teisinį statusą, susipažinti su  galiojančiais teisės aktais klasterių kūrimui.

Mokymų vieta: Kupiškio r. sav. VVG teritorijos projekto dalyvių veiklų vietose (Jaunimo g.2A, Lukonys, Subačiaus sen.).

 Lektorė: ,,Surink Lietuvą”  autorė ir koordinatorė,  Lina Baublienė.

Maršrutas: (NE)atrastas turizmas https://welovelithuania.com/surink-lietuva/marsrutas-neatrastas-turizmas/?fbclid=IwAR3PQW5k5RASZfXFf2GYZG1AqxmCqco1Zp9aEaD1Y6hQbJtUsB-B9OJN4O0

Straipsnis „Paroda atskleidė naujas turizmo tendencijas ir bendradarbiavimo naudą“>> (1)

Straipsnis „Į neatrastas Lietuvos vietas – ne tik
pamatyti, bet ir pažinti“>>
(2)

Straipsnis „Klasterio mokymai paskatino asmeniškai tobulėti ir verslų draugystę“>>(3)

Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas - strateginis rinkodaros planas>>

Po parodos „ADVENTUR 2023“

https://kvvg.lt/adventur-2023-parodoje-ir-turizmo-klasterio-nariai/

Sausio 27-29 dienomis Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, vyko 10-oji, jubiliejinė tarptautinė turizmo paroda „ADVENTUR 2023“.

Po parodos „Atostogos Lietuvoje“

https://kmintys.lt/2023/04/25/klasteris-kviete-atostogoms-rinktis-kupiski/

Info turas Lietuvos turizmo kelionių organizatoriams gegužės 19-20 d. >>

„(Ne)atrastas turizmas“ – Kupiškio, Pasvalio ir Zarasų turizmo paslaugų teikimo klasteris.

Fam trip for Latvian travel professionals/Info turas Latvių turizmo kelionių organizatoriams 20-21 d. >>

KUPIŠKIO pristatomasis filmukas>>

Ragaujam Lietuvą anonsas>>

Bendruomenė ,,Šv. Jackaus pyragėlius“ gamins  Antašavos dvaro ansamblio komplekso klebonijos pastate, kurį suprojektavo Lauryno Gucevičiaus mokinys Mykolas Angelas Šulcas, o apie jį jau kita istorija....

Rugpjūčio 17 d. Katalikų Bažnyčios liturginis kalendorius mini garsiausią XIII a. Rytų ir Šiaurės Europos misijų apaštalą, vieną iš Lietuvos globėjų, dominikonų ordino vienuolį Šv. Hiacintą, kuris lietuvių liaudies pamaldumo tradicijoje, pagal lenkišką-vardo formą, vadinamas Šv. Jackumi. Autentiški jo gyvenimo aprašymai neišliko, tačiau yra daug legendų, Šv. Hiacinto apaštalavimas minimas kitų šventųjų gyvenimuose bei stebuklų liudijimuose, kuriais remiantis tradiciškai ir aprašomas šio šventojo gyvenimas.

Šv. Hiacinto misijų teritorijos buvo iš tiesų plačios: šiaurės rytuose – Lietuva, rytuose – Kijevas, pietryčiuose – Juodoji jūra, pietuose – Dunojus, šiaurės rytuose – Skandinavija, be to, Silezija, Pomeranija ir Bohemija. Legendose pasakojama, kad Hiacinto misionierišką veiklą, ypač jo sakomus pamokslus, lydėjo gausūs stebuklai. Jam priskiriami nuostabūs ženklai aprašomi Lenkijos ar brolių dominikonų šventųjų gyvenimų istorijose.

Hiacintas (lenk. Jacek Odrowąż), kuris vėliau buvo paskelbtas Šventuoju iš savo viešnagės Kijevo Rusėje XII a. atvežė į Lenkija ne ką kitą, o pierogi. Bent jau taip pasakoja istorija ir lenkiškas posakis „Jacek z pierogami idzie“ arba tiesiog „Święty Jacek z pierogami“, arba „Jacekas su pierogais eina“. Kaip legenda pasakoja Šv. Hiacintas keliavo po Kijevą, tuo laiku labai lijo ir visas derlius žuvo, žmonės badavo.  Hiacintas liepė sunešti dar likusias bulves, kopūstus ir pagamino pyragėlius, kuriais pavalgydino visą kaimą. 

Šis patiekalas  Lenkijoje  yra kulinarinio paveldo patiekalas.  Krokuvoje per Šv. Hiacinto atlaidus organizuojama pyragėlių mugė, kurioje komisija ir lankytojai renka patį skaniausią pyragėlį (gamina su 11 įdarų ir skirtingais gaminimo būdais), bei nugalėtoją apdovanoja Šv. Hiacinto statulėle. 

Ragaujam Lietuvą. Jeckaus kleckaus pyragėliai Antašavos dvare>>

Ragaujam Lietuvą. Kupiškio pramogos - Aeroklubas ir viešnagė pas Starkėną>>

Ragaujam Lietuvą. Raubonių malūnas, virtieniai, vilnonė pirtis>>

Ragaujam Lietuvą. Žagarėliai Atžalyno bendruomenėje>>

RAGAUJAM LIETUVĄ su Running Vita, vienuolių troškinys ir kaimo bendruomenė „Palėvenys“>>

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė įgyvendino projektą- „Valdžios institucijų priežiūra savivaldybėse“, projekto Nr. K1-O2-IP-V-301. Pareiškėjas - VšĮ Vilniaus politikos analizės institutas. Partneris - Kupiškio rajono vietos veiklos grupė.

Aktyvūs piliečiai identifikuoja problemas savivaldybėje ir kviečia vietos valdžią kartu jas spręsti.

Aktyvūs piliečiai ragina spręsti savivaldybių problemas – savivaldybės gyventojams teikti daugiau atvirų duomenų  ir kokybiškesnės informacijos, geriau informuoti piliečius apie situaciją rajone ir teikiamas paslaugas internetu ir žiniasklaidoje, stiprinti jaunimo norą puoselėti viešąsias erdves, kartu savivaldybė ir NVO turėtų aktyviau koordinuotai teikti pagalbą Ukrainos karo pabėgėliams, skatinti daugiau moterų įsitraukti į savivaldybės valdymą, gerinti mokinių psichologinį gerbūvį rajono mokyklose.

Plačiau>>

2022 m. rugsėjo 23 d. planuojamas bendras visų projekto dalyvių renginys/konferencija Vilniuje.

2022 m. rugpjūčio 26 d. 10.00 val. kavinėje „Janta“ įvyko baigiamasis projekto „Valdžios institucijų priežiūra savivaldybėse“, finansuojamas iš EEE finansinio mechanizmo APF pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti 2019 – 2024 m., projekto Nr. K1-O2-IP-V-301 renginys, kurio metu renginio dalyviams buvo pristatyta projekto įgyvendinimo metu identifikuota rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo (toliau – NVO) viešajame valdyme problema. Pristatymo  metu pranešėja įvardijo, kad NVO organizacijos veikia tik organizacijos ir narių minimaliems poreikiams tenkinti, kurie dažniausiai apima tik vienkartinius susitikimus (organizuojami keli susitikimai, dažniausiai išvykos). Sukurtos NVO tarybos yra formalios, todėl nedalyvauja viešajame valdyme ir neatstovauja organizacijų interesų, nėra  aktyvių lyderių. Kupiškio rajono savivaldybės  NVO problemos analizės pristatyme dalyvavo rajono bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Plačiau Download

Apie APF VIPS projektą

Trumpa_projekto_apžvalga Download

Parengiamoji parama

Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2015 m. birželio 10 d. potvarkiu Nr. 4D-74 Kupiškio rajono vietos veiklos grupei skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parengiamoji parama.

Kaimo vietovių vietos plėtros strategijai parengti didžiausia paramos suma vienam projektui yra 31 075,20 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 9 000 Eur). Prie tinkamų finansuoti išlaidų priskiriamos vietos plėtros strategijos rengimo išlaidos: VVG mokymai, susiję su vietos plėtros strategijos rengimu bei pasiruošimu ją administruoti; VVG teritorijos tyrimai; statistinės informacijos įsigijimas; viešųjų ryšių veiksmai, susiję su VVG teritorijos gyventojų ir kitų asmenų (fizinių ir juridinių) įtraukimu į vietos plėtros strategijos rengimą ir VVG veiklos bei parengtos vietos plėtros strategijos viešinimu; buvimas kaimo vietovių VVG tinkle, žuvininkystės regiono VVG tinkle, nacionaliniuose ir Europos tinkluose, dalyvavimas priemonės „LEADER“ įgyvendinimo renginiuose, susijusiuose su vietos plėtros strategijos rengimu bei pasirengimu ją įgyvendinti. Taip pat remiamos administravimo išlaidos, bet atkreipiame dėmesį, jog administravimo išlaidos bus tinkamos kompensuoti tik nuo paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo NMA datos, jei paraišką teikia kaimo VVG, kartu įgyvendinanti vietos plėtros strategiją, finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Sausio 29 dieną Kupiškio rajono vietos veiklos grupė pateikė paraišką „Parengiamajai paramai“ gauti.

Pagal šią programą VVG gali pretenduoti į 9000,00 Eur paramą, kuri skiriama organizuoti naujojo laikotarpio strategijos parengimo veiklas ir užtikrinti, kad nepertraukiamai bent su minimaliausiais resursais VVG galėtų pereiti į naujojo laikotarpio strategijų įgyvendinimą.


Projektas „Pieno kelias“

PIENOKELIAS auto 1 1

  • Teritorinis projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. Projekto aprašymas>>
  • 2014-11-28 Įvyko projekto „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo” partnerių susitikimas 2014 m. lapkričio 28 d. įvyko projekto partnerių susitikimas. Susitikimą organizavo projekto koordinatorius VVG „Rietavo iniciatyvos “Projektu „Pieno kelias – nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ siekiama suformuoti vietos gamintojų tinklą tarp Rietavo savivaldybės, Plungės, Telšių, Kupiškio rajonų ir stiprinti ryšius ne tik tarp gamintojų, bet įtakoti vartotojų naujų įpročių formavimąsi. Tinklo dalyviai derins savo veiksmus, gaus techninę paramą iš šalies, kad rinkai būtų pasiūlyti nauji produktai ar paslaugos. Taip, paskatinus bendradarbiavimą tarp skirtingų kaimo ekonomikos sričių, bus inicijuotas „mini“ klasterio kūrimas, o jo dalyviai bus įtraukti į pridėtinės vertės kūrimo procesą. Susitikimo metu aptarti klausimai: Dėl projekto veiklos plano aptarimo; Dėl objektų, įtraukiamų į Pieno kelio maršrutą aptarimo; Dėl ekspertų paskyrimo, jų apmokymo; Einamieji klausimai.

2014-11-12 Tarptautinė konferencija „Verslo ir kultūros partnerystės praktika Europoje“ Projektas Pieno kelias skaidrės


Vietos plėtros strategija – „Kupiškio rajono integruota 2007–2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei gerinti“

 Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Bendrasis tikslas – įgyvendinti LEADER metodą, skatinant vietos iniciatyvas ir partnerystes, įtraukiant kaimo bendruomenes, vietos valdžios ir verslo atstovus. Specialusis tikslas - gerinti gyvenimo kokybę kaime ir skatinti kaimo ekonomikos įvairinimą, naujais būdais ir metodais įgyvendinant vietos plėtros strategijas, tikslingai naudojant vietos išteklius ir viešąją paramą. Sutartis pasirašyta 2010 m. birželio 18 d., projekto įgyvendinimo sutarties – Nr. 4VP-KP-09-2-002907. Strategijos pabaiga – 2015 m. birželio 30 d.


Konferencija „Jaunimą atveskime į kaimą senųjų amatų keliu“

konferencija amatų šventė 2

Konferencija „Jaunimą atveskime į kaimą senųjų amatų keliu“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“.

Šis renginys susijęs su gerosios žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros patirties sklaida ir orientuotas į jaunimą, kuriam 13–25 metai.

Kupiškio rajonas yra iš tų nedaugelio rajonų, kuris neturi amatų centro. Konferencija buvo nukreipta į vietos jaunimą, kad kaimo bendruomenių jaunimas susidomėtų tradiciniais amatais ir tai priimtų kaip galimybę rinktis amatų verslą kaip alternatyvią veiklą žemės ūkiui.

Konferencija buvo dviejų dalių: pirmoje dalyje vyko pranešimai („Kupiškio krašto amatai Lietuvos kontekste“ – Irena Seliukaitė, Kultūros ministerijos Regionų kultūros sk. vedėja; „Kupiškio krašto – Aušra Jonušytė, Kupiškio etnografijos muziejaus specialistė, istorikė; „Tautinio paveldo produktai ir jų sertifikavimas“ – Elena Petrošienė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento l. e. Tautinio paveldo ir mokymo sk. vedėja; „Lietuvos kaimo tinklas“– Jurgita Liaugminė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos vyr. specialistė; „Jaunimo aktyvinimas ir įtraukimas į veiklą“ – Gaila Matulytė, Kupiškio jaunimo centro direktorė; „Amatas – verslas ar hobis?“ - gyvosios istorijos klubas „Varingis“, Virginija Rimkutė). Antroje dalyje veikė amatų kiemas, kuriame jaunimas galėjo praktiškai išbandyti amatininkų darbus: siūti, lipdyti, vyti, pinti, austi, kalti.

Amatų centro įsteigimas yra numatytas Kupiškio rajono integruotoje 2007–2013 m. strategijoje.


Kupiškio rajono vietos veiklos grupė (VVG) įgyvendino projektą pagal KPP 2007–2013 m. programos priemonę „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį ,,Techninė parama kaimo vietovių studijoms atlikti, vietos plėtros strategijoms rengti ir (arba) atnaujinti, asmenims, rengiantiems arba atnaujinantiems vietos plėtros strategiją, mokyti“.


kupiskis


Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Zarakupiškis“

Teritorinio bendradarbiavimo projektas ,,Zarasų ir Kupiškio VVG ir bendruomenių renginių organizavimo materialinės bazės užtikrinimas skatinant tarpregioninį bendradarbiavimą („Zarakupiškis“).

Projektas eina į pabaigą, tačiau jo tęstinumą užtikrins naujai įkurta asociacija „Bendruomenių renginiai“, kurios steigėjai yra Zarasų savivaldybės ir Kupiškio rajono VVG. Projekto metu įsigytomis techninėmis priemonėmis (palapinėmis, scena, vaizdo, įgarsinimo ir apšvietimo aparatūra) sėkmingai galės pasinaudoti abiejų rajonų bendruomenės.
Pažymėtina, jog projekto tikslas – remti ir skatinti ilgalaikes bendruomenių sporto ir kultūrines iniciatyvas bei puoselėti Aukštaitijos kultūrines tradicijas – sėkmingai įgyvendintas. Pasiekti visi  planuoti projekto rezultatai.
Zarasų savivaldybės ir Kupiškio rajono VVG bendradarbiavimas tęsiasi toliau, nes partneriai tęsia kito bendro projekto „...ti graži vėtala ir širdžiai ramumas, tų žmonėlių suvajimas ir visas linksmumas...“ įgyvendinimą. Šio projekto veiklos taip pat susijusios su bendruomenių sporto ir kultūrinėmis iniciatyvomis Kupiškio ir Zarasų rajonuose. Jos bus įgyvendintos šią vasarą ir suteiks daug malonių akimirkų abiejų rajonų bendruomenių atstovams.
 

 
nuotrauka plakatui

Projektas „Jaunimo šokių grupių bendradarbiavimas ir pasikeitimas patirtimi“

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė kartu su projekto koordinatoriais - Partneriba laukiem un jūrai įgyvendino bendrą projektą „Jaunimo šokių grupių bendradarbiavimas ir pasikeitimas patirtimi“ kurio esmė – skatinti jaunimo šokių grupių bendradarbiavimą, puoselėti kultūrines vertybes, lavinti jaunus žmones bei populiarinti šokį, kaip alternatyvią laisvalaikio praleidimo formą. Tikslinė grupė – jaunimas nuo 14 iki 19 metų. Projekto metu buvo surengtos dvi keturių dienų jaunimo šokių stovyklas, po vieną kiekvienoje šalyje.

baigiamasis 2013 08 21

 Teritorinio bendradarbiavimo projektas  ,,...ti graži vetala ir širdžiai ramumas, tų žmonėlių suvajimas ir visas linksmumas...“

Kupiškio r. VVG ir Zarasų savivaldybės VVG įgyvendino teritorinio bendradarbiavimo projektą  ,,...ti graži vetala ir širdžiai ramumas, tų žmonėlių suvajimas ir visas linksmumas...“, kurio vertė yra  147 244,00 Lt; iš jų EŽŪFKP lėšos iki 117795,20 Lt ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos iki 29448,80 Lt. Projekto tiklsas: Skatinti bendradarbiavimą vandens išteklių panaudojimo ir sveikos gyvensenos srityse. Projekto veiklos: 2 bendras dviejų dienų kupiškėnų ir zarasiškių stovyklas po 40 asmenų, 2 sveikatingumo dienas, 3 vienos dienos sąskrydžius po 50 asmenų prie vandens telkinių, kurių tikslas skatinti įvairių amžiaus grupių asmenų tarpregioninį bendradarbiavimą, pasidalinti gerąja patirtimi vandens išteklių panaudojimo srityje, Įsteigti bendrą organizacinę struktūrą – asociaciją.

Plačiau>>

„Kupiškio vikingai“ – vikingų valčių nuoma

Adresas: Aukštaičių a. 13, Subačiaus mstl., Kupiškio raj.

Vikingų valčių nuoma 2 val. – 100 Lt

Informacija ir rezervacija tel. 8 (699) 46 861 (pirmininkas – Vidmantas Paliulis)

VVG 1024x640


Projektas  – „Bendraujame be ribų“ 

n

Projektas –„Bendraujame be ribų“ pateiktas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.

Nors kiekviename rajone yra po keletą modernių konferencijų salių, tačiau nėra nė vienos, kurioje būtų įrengta sinchroninio vertimo sistema. Įvertinę esamą situaciją, 2012 m. liepos mėnesį susitikę partnerių atstovai nusprendė rašyti projektą „Bendraujame be ribų“, kuris atitinka Specialųjį Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimas“ tikslą – skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystes, bendradarbiaujant ir keičiantis gerąja patirtimi kaimo plėtros srityje.

Projekto esmė - nešvaistyti pinigų įrangos nuomai tik keliems renginiams, o užtikrinti ilgalaikę, tarptautinių renginių organizavimo galimybę, įsigyjant mobilią sinchroninio vertimo sistemą. Projekto metu buvo sukurta bendra organizacinė struktūra  - asociacija, įsigyta sinchroninio vertimo įranga bei užtikrinta galimybė ja nemokamai pasinaudoti bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms organizuojant tarptautinius renginius Kėdainių, Rietavo bei Kupiškio rajonuose.


Projektas „Kupiškio rajono vietos plėtros strategija įgyvendinančių asmenų ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas“

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. Pagrindiniai projekto tikslai: telkti Kupiškio rajono VVG narius, teritorijos gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu įgyvendinant Vietos plėtros 2007–2013 metų strategiją; suteikti strategiją administruojantiems asmenims ir potencialiems projektų vykdytojams  naujų žinių ir įgūdžių bei aktyviai juos taikyti. Įgyvendinus projektą turėsime sutelktą Kupiškio rajono bendruomenę, gebančią veikti kartu ir sėkmingai įgyvendinančią LEADER metodą bei Kupiškio rajojo 2007–2013 m. strategiją. Sutartis pasirašyta 2010 m. rugsėjo 29 d., projekto įgyvendinimo sutarties – Nr. 4PV-KP-10-1-002363. Planuojama projekto pabaiga – 2014. balandžio 30 d.