Įvykdyti projektai

2016-09-16

Parengiamoji parama

Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2015 m. birželio 10 d. potvarkiu Nr. 4D-74 Kupiškio rajono vietos veiklos grupei skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parengiamoji parama.

Kaimo vietovių vietos plėtros strategijai parengti didžiausia paramos suma vienam projektui yra 31 075,20 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 9 000 Eur). Prie tinkamų finansuoti išlaidų priskiriamos vietos plėtros strategijos rengimo išlaidos: VVG mokymai, susiję su vietos plėtros strategijos rengimu bei pasiruošimu ją administruoti; VVG teritorijos tyrimai; statistinės informacijos įsigijimas; viešųjų ryšių veiksmai, susiję su VVG teritorijos gyventojų ir kitų asmenų (fizinių ir juridinių) įtraukimu į vietos plėtros strategijos rengimą ir VVG veiklos bei parengtos vietos plėtros strategijos viešinimu; buvimas kaimo vietovių VVG tinkle, žuvininkystės regiono VVG tinkle, nacionaliniuose ir Europos tinkluose, dalyvavimas priemonės „LEADER“ įgyvendinimo renginiuose, susijusiuose su vietos plėtros strategijos rengimu bei pasirengimu ją įgyvendinti. Taip pat remiamos administravimo išlaidos, bet atkreipiame dėmesį, jog administravimo išlaidos bus tinkamos kompensuoti tik nuo paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo NMA datos, jei paraišką teikia kaimo VVG, kartu įgyvendinanti vietos plėtros strategiją, finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Sausio 29 dieną Kupiškio rajono vietos veiklos grupė pateikė paraišką „Parengiamajai paramai“ gauti.

Pagal šią programą VVG gali pretenduoti į 9000,00 Eur paramą, kuri skiriama organizuoti naujojo laikotarpio strategijos parengimo veiklas ir užtikrinti, kad nepertraukiamai bent su minimaliausiais resursais VVG galėtų pereiti į naujojo laikotarpio strategijų įgyvendinimą.


Projektas „Pieno kelias“

PIENOKELIAS auto 1 1

  • Teritorinis projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. Projekto aprašymas>>
  • 2014-11-28 Įvyko projekto „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo” partnerių susitikimas 2014 m. lapkričio 28 d. įvyko projekto partnerių susitikimas. Susitikimą organizavo projekto koordinatorius VVG „Rietavo iniciatyvos “Projektu „Pieno kelias – nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ siekiama suformuoti vietos gamintojų tinklą tarp Rietavo savivaldybės, Plungės, Telšių, Kupiškio rajonų ir stiprinti ryšius ne tik tarp gamintojų, bet įtakoti vartotojų naujų įpročių formavimąsi. Tinklo dalyviai derins savo veiksmus, gaus techninę paramą iš šalies, kad rinkai būtų pasiūlyti nauji produktai ar paslaugos. Taip, paskatinus bendradarbiavimą tarp skirtingų kaimo ekonomikos sričių, bus inicijuotas „mini“ klasterio kūrimas, o jo dalyviai bus įtraukti į pridėtinės vertės kūrimo procesą. Susitikimo metu aptarti klausimai: Dėl projekto veiklos plano aptarimo; Dėl objektų, įtraukiamų į Pieno kelio maršrutą aptarimo; Dėl ekspertų paskyrimo, jų apmokymo; Einamieji klausimai.

2014-11-12 Tarptautinė konferencija „Verslo ir kultūros partnerystės praktika Europoje“ Projektas Pieno kelias skaidrės


Vietos plėtros strategija – „Kupiškio rajono integruota 2007–2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei gerinti“

 Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Bendrasis tikslas – įgyvendinti LEADER metodą, skatinant vietos iniciatyvas ir partnerystes, įtraukiant kaimo bendruomenes, vietos valdžios ir verslo atstovus. Specialusis tikslas - gerinti gyvenimo kokybę kaime ir skatinti kaimo ekonomikos įvairinimą, naujais būdais ir metodais įgyvendinant vietos plėtros strategijas, tikslingai naudojant vietos išteklius ir viešąją paramą. Sutartis pasirašyta 2010 m. birželio 18 d., projekto įgyvendinimo sutarties – Nr. 4VP-KP-09-2-002907. Strategijos pabaiga – 2015 m. birželio 30 d.


Konferencija „Jaunimą atveskime į kaimą senųjų amatų keliu“

konferencija amatų šventė 2

Konferencija „Jaunimą atveskime į kaimą senųjų amatų keliu“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“.

Šis renginys susijęs su gerosios žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros patirties sklaida ir orientuotas į jaunimą, kuriam 13–25 metai.

Kupiškio rajonas yra iš tų nedaugelio rajonų, kuris neturi amatų centro. Konferencija buvo nukreipta į vietos jaunimą, kad kaimo bendruomenių jaunimas susidomėtų tradiciniais amatais ir tai priimtų kaip galimybę rinktis amatų verslą kaip alternatyvią veiklą žemės ūkiui.

Konferencija buvo dviejų dalių: pirmoje dalyje vyko pranešimai („Kupiškio krašto amatai Lietuvos kontekste“ – Irena Seliukaitė, Kultūros ministerijos Regionų kultūros sk. vedėja; „Kupiškio krašto – Aušra Jonušytė, Kupiškio etnografijos muziejaus specialistė, istorikė; „Tautinio paveldo produktai ir jų sertifikavimas“ – Elena Petrošienė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento l. e. Tautinio paveldo ir mokymo sk. vedėja; „Lietuvos kaimo tinklas“– Jurgita Liaugminė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos vyr. specialistė; „Jaunimo aktyvinimas ir įtraukimas į veiklą“ – Gaila Matulytė, Kupiškio jaunimo centro direktorė; „Amatas – verslas ar hobis?“ - gyvosios istorijos klubas „Varingis“, Virginija Rimkutė). Antroje dalyje veikė amatų kiemas, kuriame jaunimas galėjo praktiškai išbandyti amatininkų darbus: siūti, lipdyti, vyti, pinti, austi, kalti.

Amatų centro įsteigimas yra numatytas Kupiškio rajono integruotoje 2007–2013 m. strategijoje.


Kupiškio rajono vietos veiklos grupė (VVG) įgyvendino projektą pagal KPP 2007–2013 m. programos priemonę „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį ,,Techninė parama kaimo vietovių studijoms atlikti, vietos plėtros strategijoms rengti ir (arba) atnaujinti, asmenims, rengiantiems arba atnaujinantiems vietos plėtros strategiją, mokyti“.


kupiskis


Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Zarakupiškis“

Teritorinio bendradarbiavimo projektas ,,Zarasų ir Kupiškio VVG ir bendruomenių renginių organizavimo materialinės bazės užtikrinimas skatinant tarpregioninį bendradarbiavimą („Zarakupiškis“).

Projektas eina į pabaigą, tačiau jo tęstinumą užtikrins naujai įkurta asociacija „Bendruomenių renginiai“, kurios steigėjai yra Zarasų savivaldybės ir Kupiškio rajono VVG. Projekto metu įsigytomis techninėmis priemonėmis (palapinėmis, scena, vaizdo, įgarsinimo ir apšvietimo aparatūra) sėkmingai galės pasinaudoti abiejų rajonų bendruomenės.
Pažymėtina, jog projekto tikslas – remti ir skatinti ilgalaikes bendruomenių sporto ir kultūrines iniciatyvas bei puoselėti Aukštaitijos kultūrines tradicijas – sėkmingai įgyvendintas. Pasiekti visi  planuoti projekto rezultatai.
Zarasų savivaldybės ir Kupiškio rajono VVG bendradarbiavimas tęsiasi toliau, nes partneriai tęsia kito bendro projekto „...ti graži vėtala ir širdžiai ramumas, tų žmonėlių suvajimas ir visas linksmumas...“ įgyvendinimą. Šio projekto veiklos taip pat susijusios su bendruomenių sporto ir kultūrinėmis iniciatyvomis Kupiškio ir Zarasų rajonuose. Jos bus įgyvendintos šią vasarą ir suteiks daug malonių akimirkų abiejų rajonų bendruomenių atstovams.
 

 
nuotrauka plakatui

Projektas „Jaunimo šokių grupių bendradarbiavimas ir pasikeitimas patirtimi“

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė kartu su projekto koordinatoriais - Partneriba laukiem un jūrai įgyvendino bendrą projektą „Jaunimo šokių grupių bendradarbiavimas ir pasikeitimas patirtimi“ kurio esmė – skatinti jaunimo šokių grupių bendradarbiavimą, puoselėti kultūrines vertybes, lavinti jaunus žmones bei populiarinti šokį, kaip alternatyvią laisvalaikio praleidimo formą. Tikslinė grupė – jaunimas nuo 14 iki 19 metų. Projekto metu buvo surengtos dvi keturių dienų jaunimo šokių stovyklas, po vieną kiekvienoje šalyje.

baigiamasis 2013 08 21

 Teritorinio bendradarbiavimo projektas  ,,...ti graži vetala ir širdžiai ramumas, tų žmonėlių suvajimas ir visas linksmumas...“

Kupiškio r. VVG ir Zarasų savivaldybės VVG įgyvendino teritorinio bendradarbiavimo projektą  ,,...ti graži vetala ir širdžiai ramumas, tų žmonėlių suvajimas ir visas linksmumas...“, kurio vertė yra  147 244,00 Lt; iš jų EŽŪFKP lėšos iki 117795,20 Lt ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos iki 29448,80 Lt. Projekto tiklsas: Skatinti bendradarbiavimą vandens išteklių panaudojimo ir sveikos gyvensenos srityse. Projekto veiklos: 2 bendras dviejų dienų kupiškėnų ir zarasiškių stovyklas po 40 asmenų, 2 sveikatingumo dienas, 3 vienos dienos sąskrydžius po 50 asmenų prie vandens telkinių, kurių tikslas skatinti įvairių amžiaus grupių asmenų tarpregioninį bendradarbiavimą, pasidalinti gerąja patirtimi vandens išteklių panaudojimo srityje, Įsteigti bendrą organizacinę struktūrą – asociaciją.

Plačiau>>

„Kupiškio vikingai“ – vikingų valčių nuoma

Adresas: Aukštaičių a. 13, Subačiaus mstl., Kupiškio raj.

Vikingų valčių nuoma 2 val. – 100 Lt

Informacija ir rezervacija tel. 8 (699) 46 861 (pirmininkas – Vidmantas Paliulis)

VVG 1024x640


Projektas  – „Bendraujame be ribų“ 

n

Projektas –„Bendraujame be ribų“ pateiktas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.

Nors kiekviename rajone yra po keletą modernių konferencijų salių, tačiau nėra nė vienos, kurioje būtų įrengta sinchroninio vertimo sistema. Įvertinę esamą situaciją, 2012 m. liepos mėnesį susitikę partnerių atstovai nusprendė rašyti projektą „Bendraujame be ribų“, kuris atitinka Specialųjį Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimas“ tikslą – skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystes, bendradarbiaujant ir keičiantis gerąja patirtimi kaimo plėtros srityje.

Projekto esmė - nešvaistyti pinigų įrangos nuomai tik keliems renginiams, o užtikrinti ilgalaikę, tarptautinių renginių organizavimo galimybę, įsigyjant mobilią sinchroninio vertimo sistemą. Projekto metu buvo sukurta bendra organizacinė struktūra  - asociacija, įsigyta sinchroninio vertimo įranga bei užtikrinta galimybė ja nemokamai pasinaudoti bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms organizuojant tarptautinius renginius Kėdainių, Rietavo bei Kupiškio rajonuose.


Projektas „Kupiškio rajono vietos plėtros strategija įgyvendinančių asmenų ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas“

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. Pagrindiniai projekto tikslai: telkti Kupiškio rajono VVG narius, teritorijos gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu įgyvendinant Vietos plėtros 2007–2013 metų strategiją; suteikti strategiją administruojantiems asmenims ir potencialiems projektų vykdytojams  naujų žinių ir įgūdžių bei aktyviai juos taikyti. Įgyvendinus projektą turėsime sutelktą Kupiškio rajono bendruomenę, gebančią veikti kartu ir sėkmingai įgyvendinančią LEADER metodą bei Kupiškio rajojo 2007–2013 m. strategiją. Sutartis pasirašyta 2010 m. rugsėjo 29 d., projekto įgyvendinimo sutarties – Nr. 4PV-KP-10-1-002363. Planuojama projekto pabaiga – 2014. balandžio 30 d.