Kvietimas Nr. 18

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus>>

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr. 42VS-KP-15-1-06716

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 16 410,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šioje interneto svetainėse www.nma.lt, www.kvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Gedimino g. 27, Kupiškis.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2024 m. vasario 26 d. 8.00 val. iki 2024 m. balandžio 19 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos tik pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu kupvvg@gmail.com.

Vietos projektų finansavimo aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“>>

PRIEDAI:

1 Priedas. Vietos projekto paraiška>>

2 Priedas. Verslo plano forma>>

3 Priedas. Vienos įmonės deklaracija>>

4 Priedas. SVV statuso deklaracija>>

5 Priedas. EVRK2 remiamos veiklos>>

METODINĖ MEDŽIAGA:

SVV statuso deklaracija Excel>>


Baigėsi kvietimo Nr. 18 vietos projektų paraiškų teikimas.

Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ teikimas. Paraiškų negauta.