Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruota vietos plėtros strategija

2016-09-07

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruota vietos plėtros strategija“ įgyvendinama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „LEADER“

 


Projektas - „Valdžios institucijų priežiūra savivaldybėse“, projekto Nr. K1-O2-IP-V-301. Pareiškėjas - VšĮ Vilniaus politikos analizės institutas. Partneris - Kupiškio rajono vietos veiklos grupė.


Kupiškio rajono vietos veiklos grupė įgyvendina projektą –„Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“. Paraiškos  kodas – 44TT-KP-21-1-00901-PR001.

Projektas skirtas kaimo gyventojų ir organizacijų verslumui, vietos ekonomikai ir turizmo plėtrai skatinti, didinti ne žemės ūkio veiklų įvairovę kaimo vietovėse. 

Projektu bus sprendžiamos kaimo gyventojų užimtumo, verslumo trūkumo, turizmo patrauklumo skatinimo kaime problemos.

Projekto veiklomis ir rezultatais siekiama prisidėti sprendžiant ir rajonų socialines problemas. Tikimasi kad projekto įgyvendinimas padės ir socialiai pažeidžiamos rajonų visuomenės grupėms. Šiuo metu kaimiškose vietovėse daugiausiai gyvena senyvo amžiaus žmonės, socialinės rizikos asmenys (skurdą patiriantys asmenys, daugiavaikės šeimos, bedariai). 

Turizmo klasterio kūrimo esmė yra viskas kas užauginta, pagaminta ir kilę iš tos teritorijos būtų tiekiama turistui, todėl socialinės rizikos asmenys turės galimybę tiekti verslininkams savo auginamą produkciją ar gaminamus gaminius parduoti turistams, kurie lankosi jų vietovėse, teikti įvairias paslaugas, parduoti pagamintus produktus ar rankdarbius. Vienas iš šiuo metu vyraujančių turizmo filosofijų - vietovės autentiškumas, senyvo amžiaus gyventojų patirtis, todėl žmonės kurie visą gyvenimą praleido gyvendami tame kaime, turės galimybę papasakoti savo istoriją turistams, taip bus suteikiama galimybė senyvo amžiaus žmonėms integruotis į socialinį ir ekonominį gyvenimą, taip pat gauti iš to pajamų.

Siūloma didžiausia paramos suma, Eur –100 000,00. Didžiausia galima paramos lyginamoji dalis iki, proc. –95,00.

Partneriai: Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė, dvisektorė VVG; Pasvalio rajono vietos veiklos grupė, kaimo vietovių VVG.