Kvietimas Nr. 10

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 10>>

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr. 42VS-KP-15-1-06716

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 187 800,59 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2021 m. gruodžio 15 d. 8.00 val. iki 2022 m. sausio 28 d. 15.00 val.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“.>>

PRIEDAI:

1 Priedas. Vietos projekto paraiška>>

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma>>

3 Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma>>

4 Priedas. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma>>

METODINĖ PAGALBA PAREIŠKĖJAMS:

VP administravimo taisyklės>>

Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės>>

Viešinimo taisyklės>>

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas>>

Pirkimų vykdymas>>

Pareiškėjo sutuoktinio/bendrasavininkio deklaracija>>

Pareiškėjo sutuoktinio sutikimas investuoti į jam (jiems) priklausantį turtą>>


Baigėsi kvietimo Nr. 10 vietos projektų paraiškų teikimas

Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę  „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ teikimas. Gautos penkios paraiškos.


Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas>>


KVVG vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė 19 pr.>>

KVVG vietos projektų atrankos komiteto 2022 m. vasario 18 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis Nr. VA-22/03>>

Dėl nusišalinimo>>

KVVG vietos projektų atrankos komiteto 2022 m. balandžio 20 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis Nr. VA22/04>>

KVVG vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė 19 pr.>>

Informacija apie vietos projektus, kuriems skirta parama>>