Kvietimas Nr. 11

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 11>>

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr. 42VS-KP-15-1-06716

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 79 708,80 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. sausio mėn. 10 d. 8.00 val. iki 2022 m. vasario mėn. 25 d. 15.00 val.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“>>

PRIEDAI:

1 Priedas. Vietos projekto paraiška>>

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma>>

3 Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma>>

4 Priedas. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma>>

5 Priedas. Paramos intensyvumo skaičiuoklė>>

METODINĖ PAGALBA PAREIŠKĖJAMS:


Baigėsi kvietimo Nr. 11 vietos projektų paraiškų teikimas

Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę  „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ teikimas. Gautos penkios paraiškos.


Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas>>

Nusišalinimas I. Bernatavičienė>>

Nusišalinimas V. Juknevičius>>

Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė 19 pr. >>

KVVG vietos projektų atrankos komiteto posėdžio nutariamoji dalis 2022 m. kovo 7 d. Nr. VA-22/04>>

Informacija apie vietos projektus, kuriems skirta parama>>