Kvietimas Nr. 13

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 13>>

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr. 42VS-KP-15-1-06716

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 67 809,00 Eur EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. gruodžio mėn. 15 d. 8.00 val. iki 2023 m. vasario mėn. 10 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos tik pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu darbas.gerda@gmail.com.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“>>

PRIEDAI:

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma>>

2 Priedas. Verslo plano forma>>

3 Priedas. Vienos įmonės deklaracija>>

4 Priedas. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma>>

5 Priedas. Remiamos veiklos>>

Baigėsi kvietimo Nr. 13 vietos projektų paraiškų teikimas.

Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ teikimas. Gautos 2 paraiškos.

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas>>

KVVG vietos projektų atrankos komiteto posėdžio nutariamoji dalis 2023 m. vasario 24 d. Nr. VA-25/04>>

Informacija apie projektus, kuriems skirta parama>>