Kvietimas Nr. 14

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus>>

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr. 42VS-KP-15-1-06716

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 17 280,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2022 m. gruodžio mėn. 15 d. 8.00 val. iki 2023 m. vasario mėn. 10 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos tik pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu darbas.gerda@gmail.com.

Vietos projektų finansavimo aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“>>

PRIEDAI:

1 Priedas. Vietos projekto paraiška>>

2 Priedas. Verslo plano forma>>

3 Priedas. Vienos įmonės deklaracija>>

4 Priedas. Vienos įmonės deklaracija_deminimis>>

5 Priedas. Remiamos veiklos>>

6 Priedas. Paramos intensyvumo skaičiuoklė>>


Baigėsi kvietimo Nr. 14 vietos projektų paraiškų teikimas, negauta paraiškų.