Kvietimas Nr. 20

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus (EURI)>>

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr. 42VS-KP-15-1-06716

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 200 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šioje interneto svetainėse www.nma.lt, www.kvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Gedimino g. 27, Kupiškis.

 Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2024 m. kovo 18 d. 8.00 val. iki 2024 m. gegužės 10 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos tik pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu kupvvg@gmail.com.

Vietos projektų finansavimo aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“>>

PRIEDAI:

1 Priedas. Vietos projekto paraiška>>

2 Priedas. Jungtinės veiklos sutartis>>


Baigėsi kvietimo Nr. 20 vietos projektų paraiškų teikimas.

Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ teikimas. Gauta 1 paraiška.

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas>>

KVVG projektų atrankos komiteto 2024 m. gegužės 16 d. protokolo nutariamoji dalis VA-24/13>>