Naudinga informacija

Teisės aktai, tiesiogiai susiję su Strategijos įgyvendinimu

 1. Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
 2. Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės
 3. Rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika
 4. Dėl smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo
 5. Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika
 6. Ūkio subjektų ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės
 7. Projekto vykdytojo (pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones) prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklės
 8. Nekilnojamojo kultūros paveldo registras
 9. Socialinio verslo gairės
 10. Partnerystės principo taikymo, įgyvendinant 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą, gairės
 11. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
 12. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės
 13. Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo
 14. Keiskime mūsų pasaulį: darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų (JT generalinė asamblėjos rezoliucija)

Naujas laikotarpis 2023-2027 m.

1. Parengiamosios paramos 2023-2027 m. strategijoms parengti taisyklės
2. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklės
3. Projektų inovatyvumo vertinimo metodika (Inovatyvumo skaičiuoklė)
4. 2023-2027 metų Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Kiti svarbūs teisės aktai

 1. ES reglamentas dėl naujo laikotarpio KPP rengimo
 2. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
 3. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos administravimo taisyklės
 4. Viešųjų pirkimų įstatymas
 5. Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas
 6. Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas
 7. Savanoriškos veiklos įstatymas
 8. Viešųjų įstaigų įstatymas
 9. Asociacijų įstatymas
 10. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
 11. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas
 12. Tautinio paveldo produktų įstatymas
 13. Dėl socialinio verslo koncepcijos patvirtinimo
 14. Investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika
 15. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai
 16. Dėl ūkininko ūkio ir gyventojų veiklos buhalterinės apskaitos rekomendacijų
 17. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklės Skaidrės: Pasikeitimai nuo 2019 m.
 18. Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklės
 19. Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymas

20. Statybos techniniai regalmentai:

Str 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
Str 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
Str 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
Str 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

21. Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“

22. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Netiesioginės išlaidos

Žemės ūkio ministro įsakymas dėl administravimo taisyklių pakeitimo
Daugiau apie netiesiogines išlaidas skaidrės

Perkančiosioms/ neperkančiosioms organizacijoms

Dėl perkančiosios organizacijos statuso VPT išaiškinimas, kada viešoji įstaiga, nevyriausybinė organizacija, asociacija ar kt. viešasis ar privatusis juridinis asmuo tampa perkančiąja organizacija

Paprastenis išsiregistravimas iš perkančiųjų organizacijų statuso.
Viešųjų pirkimų tarnyba patvirtino naują tvarką, kuri leidžia organizacijoms (VšĮ, NVO, bendruomenėms, bendrijoms, asociacijoms ir kt.), jų nuomone, neatitinkančioms perkančiosios organizacijos statuso, supaprastinta tvarka išsiregistruoti iš CVP IS neteikiant Tarnybai papildomų įrodymų ir paaiškinimų dėl neatitikimo perkančiosios organizacijos statusui, kaip tą numatė iki šiol galiojanti tvarka. Todėl norėdami išsiregistruoti iš CVP IS sistemos turite pateikti užpildytą formą. Formą rasite čia.
Pasikeitus naujai perkančiųjų organizacijų išregistravimo iš CVP IS tvarkai, visišką tokio veiksmo ir jo pasekmių atsakomybę prisiima pati organizacija. Tai reiškia, kad organizacijai netinkamai įvertinus savo atitikimą perkančiosios organizacijos statusui ir išsiregistravus iš CVP IS, ji liks atsakinga už pirkimų vykdymą/nevykdymą, jei vėliau paaiškėtų, kad tokį sprendimą ji priėmė nepagrįstai. Užpildytą formą siųsti info@vpt.lt

Statybos darbų pirkimų gairės. Parengtos NMA, kaip pagalba projektų vykdytojams (spausti čia).

Elektroninis parašas

(mokomoji medžiaga čia) (SIGNA WEB platforma)

Dokumentų pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu instrukcija (Archyvaro sistema)

Sumanus kaimas/ Smart Village.

Tyrimas dėl sumaniųjų kaimų koncepcijos įgyvendinimo Lietuvoje (2021 gruodis)

Sumanus kaimas (pristatomasis filmukas)

Sumanaus kaimo planas (patvirtintas VVGT valdybos 2022-09-08)

Prof. dr. Vilmos Atkočiūnienės pranešimas (2021-10-06, Kaunas, VVGT konferencija)

Sumanaus kaimo modelis (pristatytas ŽŪM 2023-09-06)

Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 3D-428 „Dėl Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairių patvirtinimo>>