Kvietimas Nr. 12

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 12>>

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr. 42VS-KP-15-1-06716

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 53 015,60 Eur EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2022 m. kovo mėn. 7 d. 8.00 val. iki 2022 m. balandžio mėn. 28 d. 15.00 val.

NUO 2022-04-01 Vietos projektų paraiškos pateikiamos TIK pasirašytos elektroniniu parašu el. pašto adresu  darbas.gerda@gmail.com

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“>>

PRIEDAI:

1 Priedas. Vietos projekto paraiška>>

2 Priedas. Jungtinė veiklos sutartis>>


Baigėsi kvietimo Nr. 12 vietos projektų paraiškų teikimas

Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ teikimas. Gautos 2 paraiškos.


Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas>>

Dėl nusišalinimo>>

KVVG projektų atrankos komiteto 2022 m. gegužės 9 d. protokolo nutariamoji dalis VA-22/05>>

Informacija apie vietos projektus, kuriems skirta parama>>