Kvietimas Nr. 17

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus>>

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr. 42VS-KP-15-1-06716

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 14 004,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. spalio mėn. 5 d. 8.00 val. iki 2023 m. lapkričio mėn. 9 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos tik pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu kupvvg@gmail.com.

Vietos projektų finansavimo aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“>>

PRIEDAI:

1 Priedas. Vietos projekto paraiška>>

2 Priedas. Verslo plano forma>>

3 Priedas. Vienos įmonės deklaracija>>

4 Priedas. SVV statuso deklaracija>>

5 Priedas. EVRK2 remiamos veiklos>>


Baigėsi kvietimo Nr. 17 vietos projektų paraiškų teikimas.

Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ teikimas. Gauta 1 paraiška.

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas>>

KVVG projektų atrankos komiteto 2023 m. lapkričio 17 d. protokolo nutariamoji dalis VA-23/11>>