2016–2023 m. strategija. Kvietimai teikti paraiškas

 

 

2020 m. preliminarus paraiškų priėmimo grafikas

 

 


Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr.7

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija Nr. 42VS-KP-15-1-06716.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. balandžio 22 d. iki 2020 m. birželio 10 d.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 95 100,00 Eur.

Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.


Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr.6

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija Nr. 42VS-KP-15-1-06716.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. lapkričio mėn. 14 d. iki 2019 m. gruodžio mėn. 20 d.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 40 000,00 Eur.

Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.


Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr.5

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija Nr. 42VS-KP-15-1-06716.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. kovo mėn. 4 d. iki 2019 m. balandžio mėn. 29 d.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 509 552,00 Eur.

Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.


Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr.4

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija Nr. 42VS-KP-15-1-06716.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. kovo mėn. 4 d. iki 2019 m. balandžio mėn. 29 d.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 75 000,00 Eur.

Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.


Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr.3

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija Nr. 42VS-KP-15-1-06716.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. kovo 01 d.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 30 000,00 Eur.

Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.


Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr.2

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija Nr. 42VS-KP-15-1-06716.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 01 d. iki 2018 m. balandžio 03 d.

Bendra kvietimo suma 200 000,00 Eur.

Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.


Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr.1

Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruota vietos plėtros strategija (VPS) Nr. 42VS-KP-15-1-06716.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017-11-08 iki 2017-12-28.

Bendra kvietimo suma: 630 000,00 Eur.

Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Teisės aktai

 NVO ORGANIZACIJŲ TEISĖS AKTAI /DOKUMENTAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMO NR. XII-717 PAKEITIMO ĮSTATYMAS (ĮSIGALIOJA 2020-03-01 (ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 4 DALIS ĮSIGALIOJA 2019-12-20)

TEISĖS AKTŲ PAIEŠKA 

NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS. TEISINĖ INFORMACIJA 

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUIMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS 

DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ATRANKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ATRANKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (suvestinių redakcijų sąrašas) 
 
DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (suvestinių redakcijų sąrašas) 
 
DĖL PROJEKTŲ ĮGYVENDINAMŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS, RODIKLIO “NAUJOS DARBO VIETOS SUKŪRIMAS IR IŠLAIKYMAS” PASIEKIMO VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO 
  
SOCIALINIS VERSLAS 
 
DĖL SOCIALINIO VERSLO VYKDYMO PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES GAIRIŲ PATVIRTINIMO 
 
NVO NEPERKANČIOJI ORGANIZACIJA
 
PIRKIMŲ VYKDYMAS 

 

KVVG veikla

isikurimas

Kupiškio rajone  įsikūrusios dvidešimt dvi kaimo bendruomenės (tuo metu). Vienosbendruomenės gyvuoja jau dešimtmetį, kitos tik pradeda pirmuosius savo žingsnius. Bendruomenės dažniausiai savo veiklai pasirenka nevyriausybinės organizacijos statusą, kad apjungus jėgas, būtų galima siekti gerovės, atstovauti bendrus interesus. Bendruomenės dažniausiai užsiima kultūrine, socialine, švietėjiška veikla, gerina ir gražina savo gyvenamą teritoriją.

Dabar bendruomeninis judėjimas labai išsiugdęs: kuriasi dienos centrai, bendruomenių centrai, vyksta patys įvairiausi mokymai ir susutikimai su kitomis bendruomenėmis. Dalinasi savo gerais pavyzdžiais, taip skatindami ir kitas bendruomenes imtis aktyvesnės veiklos. Šiame procese tik labai pasyvios bendruomenės lieka nuošalyje, nes ten nėra tinkamo lyderio, trūksta žinių ir gebėjimų.

2006 metais Kupiškio rajono verslo ir informacijos centre įvyko susitikimas su Kupiškio rajono VVG pirmininke Neringa Trinskiene. Ji davė pradžią mūsų VVG kūrimuisi supažindindama su Vietos veiklos grupių veiklos svarba kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui, VVG įkūrimo galimybėmis bei joms keliamais reikalavimais. 2007 metų pradžioje įvyko antrasis susitikimas, kuriame dalyvavo kaimo bendruomenių atstovai, Žemės ūkio skyriaus vedėjas Valentas Mankūnas. Vedėjas paskatino aktyviai dalyvauti bendruomenes kuriant Kupiškio rajono vietos veiklos grupę. Vėliau grupelė aktyvių Kupiškio rajono veikėjų dalyvavo mokymuose tema „Vietos veiklos grupės kūrimo ir vietos plėtros strategijos rengimo principai“. 2007 m. balandžio 2 dieną verslo ir informacijos centre įvyko steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo Kupiškio rajono VVG steigėjai. Steigiamojo susirinkimo metu buvo išrinkta pirmoji valdyba.

Taigi Kupiškio rajono vietos veiklos grupė (KVVG) susibūrė 2007 m. balandžio 26 dieną. Jos pagrindinis tikslas – pagerinti Kupiškio rajono žmonių gyvenimo kokybę. Kad tai taptų įmanoma, turėjo susivienyti pačių atokiausių rajono vietovių gyventojai, visuomeninės organizacijos, verslininkai ir Savivaldybės atstovai, nes kaimo plėtros politika grindžiama įvairių sektorių kryptinga veikla, savivaldos skatinimu ir visų, dalyvaujančių šioje politikoje, veikimo atvirumu ir bendradarbiavimu.

KVVG šūkis – „Mes kartu, kad kaimas gyvas būtų“.

Organizacijos misija- siekti suaktyvinti kaimo bendruomenes, skatinti pilietiškumą ir bendruomenės narių gebėjimus, ugdyti kaimo lyderius, skatinti ir stiprinti vietos partnerystę tarp įvairių sektorių, konsultuoti ir teikti pagalbą kaimo plėtros veikėjams ir organizacijoms įgyvendinant vietos plėtros strategiją.

Organizacijos vizija: Kupiškis – tai unikalų gamtovaizdį ir dvarų kultūros paveldą turintis kraštas, kuriame gyvena darbštūs, išsilavinę ir laisvę mylintys žmonės, menantys gimtojo krašto istoriją ir tradicijas, puoselėjantys gamtos ir kultūros paveldą, dorai auginantys savo vaikus ir dirbantys šeimos, bendruomenės, gyvenamosios vietovės ir šalies ateities gerovei.

KVVG dirba ir gyvena  vadovaudamasi šiomis vertybėmis: bendruomeniškumas, profesionalumas, sąžiningumas, darbštumas, teisingumas, aktyvumas, pakantumas ir viešumas.

2007-2013 m.strategija. Bendruomenės

 

Juodpėnų vaikų žaidimo aikštelė Kvietimas 2015 m. rugsėjo 13 d.

Savaitgalį, rugsėjo 13 d. Juodpėnuose šeimų šventė. Vaikų žaidimų aikštelės atidarymas

 


A4 Grybų švente p

2015 m. rugsėjo 19 d. 

Kupiškio bendruomenių sąskrydis – Grybų šventė Šimonyse rugsėjo 19 d. 

 


 

2014 m. 

Antašavos miestelio bendruomenė įgyvendino projektą “Bendruomenės ateitis mūsų pačių rankose”

Antašavos miestelio bendruomenė 2014 m. įgyvendino projektą “Bendruomenės ateitis mūsų pačių rankose”>>

 

 


Tai mes! Devyniasdešimtmečiui dienas Skapiškyje skaidrina teatras

Žinių radijas kartu su Socialinės apsaugos ministerija ir socialinės apsaugos ir darbo ministre Algimanta Pabedinskiene vykdo bendruomenių projektą „Tai mes“. Laidos filmuojamos įvairiuose Lietuvos regionuose, video transliuojami per Žinių radiją ir internetų, taip pat talpinami ir socmin.lthttp://www.socmin.lt/lt/nevyriausybiniu-organizaciju-sektorius/bendruomenes-tai-mes.html  tinklalapyje.

 


Antašavos miestelio bendruomenės knyga „Antašava“ pagal projektą „Gėlėtą nuotaiką sukurkime kartu“

NrLEADER-11-KUPIŠKIS-02-002


JUODPĖNŲ BENDRUOMENĖS KNYGA „Mūsų Juodpėnai ir mes“ pagal projektą „Ateitis prasidėjo vakar“

Nr. LEADER-13-KUPIŠKIS-04-002

  


pataisytas antras page 001 1

  

 

 

 


 

 

Alizavos bendruomenės projektas ,,Žolinės-žemės Dievo šventė” video reportažą galite žiūrėti paspaudę šią nuorodą: http://www.temainfo.lt/zoline-prasideda-baznycioje/ 

 


2013 m. spalio 13 d.

Uoginių trasoje vyks autokroso varžybos

35 coliai skelbimas 09 30


 2013-09-20

Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras įgyvendino projektą „Kupiškio dvarų romantika“

dvarai ekskursija stovykla2 p

 

 2013 m. rugsėjo 20 d.  Komarų dvare įvyko baigiamasis projekto „Kupiškio dvarų romantika” renginys. Baigiamojo renginio metu dalyvavo  svečiai iš kitų bendruomenių, dvarų atstovai  ir kt. Renginio dalyvius nuotaikingai nusiteikę pasitiko Salamiestėnai. Pristatytos visos projekto metu įgyvendintos veiklos, įvyko reprezentacinis šventinis dvaro rūbų pristatymas. Įgyvendintas projektas taps svarbiu postūmiu pritaikant dvarų sodybas ar jų pastatus naujai paskirčiai.

Plačiau>>

 


 

2013-09-29

Puponių projektas „Mažos tautos lobiai” įgyvendintas 

DSC01235 p

 

 Puponių kaimo bendruomenė vykdo vietos projektą ,,Mažos tautos lobiai“  skirtą Tarmių metams. Projekto tikslas – skatinti pagarbą nematerialiam kultūros paveldui bei prisidėti prie Kupiškėnų tarmės gyvybingumo išlaikymo. Puoselėdami savo kultūrinį paveldą ir vykdydami vietos projektą pirmuoju etapu buvo apklausti kaimo šviesuoliai dar nepamiršę kupiškėniškos tarmės, surinkta medžiaga apie juos, parašytas scenarijus pagal kurį  ir buvo sukurtas  filmas  ,,Keravokim savo gimtų kalbų“. Pagaminta 70 vnt. DVD diskai.

 

 

 


Pradėtas įgyvendinti Puponių projektas „Mažos tautos lobiai“

Clip0015

Kupiškio rajono VVG paskelbus ketvirtąjį kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal  II prioritetą ,,Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei  partnerystės ir bendruomeniškumo skatinimas“, buvo imtasi konkrečių veiksmų – susirinkę bendruomenės nariai diskutavo, kad kaimas sensta, gyvoji tarmių tradicija sparčiai nyksta, o valstybė dar per mažai skiria dėmesio šiai padėčiai taisyti, tad Puponių kaimo bendruomenė nutarė rašyti projektą ,,Mažos tautos lobiai“ finansinei paramai gauti. 

 

 

 


2013-07-22

Atnaujintos autokroso trasos krikštas – su gausybe virtimų

autokr juost p

Praėjusį sekmadienį pirmą kartą buvo išbandyta atnaujinta Uoginių kaimo autokroso trasa. Į Kupiškio rajoną varžytis trečiajame Aukštaitijos mėgėjų autokroso etape susirinko net 35 dalyviai. Tai kol kas daugiausiai sportininkų sutraukęs etapas.

Plačiau>>

 

 

 


2013-07-05

Puponių kaimo bendruomenės susitikimkas su rašytojo Juozo Baltušio dukra

Puponių 2013

 Š. m. liepos 5 dieną  Puponių kaimo bendruomenėje lankėsi rašytojo Juozo Baltušio dukra Rita Baltušytė. Didelis kaimo gyventojų būrys ją pasitiko prie akmens,  pastatyto  J. Baltušio atminimui, kad jis čia kadaise gyveno.

 

 

 

 


2013-04-21

Jurginės Salamiestyje

Jurginės

Sekmadienį, balandžio 21 d., Jurginių šventė prasidėjo Salamiesčio parapijos bažnyčioje, kur Zarasų bažnytinis choras „Canticum“ (vadovas G. Gasparavičius) sužavėjo savo giesmėmis. Parapijiečių „pakermošė“ su svečiais vyko bendruomenės namuose.

Plačiau>>

 

 

 

 


 2013-04-19

Šepetiškiai jau turi gražią biblioteką

Šep bibl bibliotekininkeSaulėtą balandžio 19 dienos popietę vyko atnaujintos Šepetos bibliotekos atidarymas. Dar 2012 m. pavasarį Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka pagal Kupiškio rajono vietos veiklos grupės strategiją parengė projektą „Moderni biblioteka – bendruomenės informacijos ir saviraiškos centras“ (projekto vadovė – bibliotekos direktorė Daiva Bubulienė). Jis įgyvendinamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų (strategijos priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, veiklos sritis „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“). 

Plačiau>>


2013-04-11

Senojo Subačiaus bendruomenė atšventė 5-ąjį gimtadienį

Subačiaus 5 gimtadienis

Senojo Subačiaus bendruomenė savaitgalį minėjo pirmąjį ženklesnį gimtadienį – oficialaus organizacijos įsikūrimo penkmetį, į kurį pakvietė ne tik bendruomenės narius, bet ir įvairius svečius. Šventė vyko buvusios mokyklos pastate įsikūrusiuose visiškai atnaujintuose bendruomenės namuose.

Plačiau>>

 

 

 

 


Floristė Jolanta Koncevičienė p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-03-25

Velykų belaukiant

Vėlyvą kovo 25 dienos popietę į  mokyklos salę  rinkosi Antašavos miestelio ir aplinkinių kaimų moterys, pakviestos į mokymus „Velykinių puokščių kompozicijos“. Šie mokymai Antašavos miestelio bendruomenės veiklų projekto „Gėlėtą nuotaiką sukurkime kartu“ dalis. Projekto vadovė Laisva Čiuliepienė. Plačiau>>


2013-02-20

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 95-ųjų metinių minėjimas vyko ir Salamiestyje

 

p2170075Salamiesčio bendruomenė kartu su Alizavos seniūnija, Kupiškio kūno kultūros ir sporto centru bei Salamiesčio pagrindine mokykla sekmadienį Salamiestyje surengė sporto šventę, skirtą Vasario 16-ajai paminėti.

Plačiau>>

 

 

 


2013-02-16

Dviguba šventė Adomynėje

Kaip niekada gausiai į Adomynės dvarą vasario 16-ąją rinkosi adomyniečiai ir svečiai. Juk proga — ne eilinė. Visa Lietuva šventė 95-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo metines. Šventiškai išpuoštoje salėje iškilmingai sugiedoję Lietuvos himną visi susirinkusieji buvo pasveikinti šio renginio vedančiosios bendruomenės pirmininkės Virginijos Pakalniškienės. Ji linkėjo, kad Valstybės atkūrimo dvasia visus lydėtų visą laiką, o išdidus Nepriklausomybės jausmas pažadintų kiekvienoje širdyje įkvėpimą kurti savo krašto gerovę, prisiminti garbingą šalies istoriją, tęsti kovotojų tradicijas, darbuotis mūsų šiandieninės valstybės labui ir ateities kartoms.

Plačiau>>


2013-01-19

Kas savaitę vis kita rajono bendruomenė džiaugiasi įkurtuvėmis

P1070627 p

Pagaliau ir Šimonyse nuaidėjo įkurtuvių šventė. Šimonių miestelio bendruomenės nariai, projekto rangovai, partneriai, Savivaldybės atstovai ir kiti svečiai sausio 19 d. sugužėjo į išgražėjusius ir šiltesnius Šimonių kultūros namus, po projekto įgyvendinimo tapusiais šiltais bendruomenės namais. Plačiau>>

 

 

 

 


2013-01-14

Uoginiuose iškilmingai atidaryti renovuoti kaimo bendruomenės namai 

Kupiškio seniūnijoje Uoginių kaime vyko renovuotų kaimo bendruomenės namų įkurtuvių šventė, kurioje dalyvavo ne tik uoginiečiai, aplinkinių kaimų gyventojai, kitų kaimo bendruomenių atstovai, bet ir Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis, kartu su seniūnu Juliumi Vytautu Semėnu bendruomenei padovanojęs taip reikalingą stalą.

Plačiau>>


 

Viešieji pirkimai

 

Kada viešoji įstaiga, nevyriausybinė organizacija, asociacija ar kt. viešasis ar privatusis juridinis asmuo tampa perkančiąja organizacija

Įsakymas “Dėl Kupiškio rajono vietos veiklos grupės viešųjų pirkimų” (aktuali redakcija)

Kupiškio rajono vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Patikslintas 2010 m. viešųjų pirkimų planas
2011 m. informacija apie mažos vertės pirkimus
2012 m. informacija apie mažos vertės pirkimus
2013 m. informacija apie mažos vertės pirkimus
2014 m. informacija apie mažos vertės pirkimus
2015 m. informacija apie mažos vertės pirkimus

2016 m. informacija apie mažos vertės pirkimus

2017 m. informacija apie mažos vertės pirkimus

2018 m. informacija apie mažos vertės pirkimus

Įvykdyti projektai

Parengiamoji parama

2015 m. birželio 10 d. 

Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2015 m. birželio 10 d. potvarkiu Nr. 4D-74 Kupiškio rajono vietos veiklos grupei skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 -2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parengiamoji parama.

Kaimo vietovių vietos plėtros strategijai parengti didžiausia paramos suma vienam projektui yra 31 075,20 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 9 000 Eur). Prie tinkamų finansuoti išlaidų priskiriamos vietos plėtros strategijos rengimo išlaidos: VVG mokymai, susiję su vietos plėtros strategijos rengimu bei pasiruošimu ją administruoti; VVG teritorijos tyrimai; statistinės informacijos įsigijimas; viešųjų ryšių veiksmai, susiję su VVG teritorijos gyventojų ir kitų asmenų (fizinių ir juridinių) įtraukimu į vietos plėtros strategijos rengimą ir VVG veiklos bei parengtos vietos plėtros strategijos viešinimu; buvimas kaimo vietovių VVG tinkle, žuvininkystės regiono VVG tinkle, nacionaliniuose ir Europos tinkluose, dalyvavimas priemonės „Leader“ įgyvendinimo renginiuose, susijusiuose su vietos plėtros strategijos rengimu bei pasirengimu ją įgyvendinti.Taip pat remiamos administravimo išlaidos, bet atkreipiame dėmesį, jog administravimo išlaidos bus tinkamos kompensuoti tik nuo paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo NMA datos, jei paraišką teikia kaimo VVG, kartu įgyvendinanti vietos plėtros strategiją, finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. 

Parengiamoji parama

2015 m. sausio 29 d.

Sausio 29 dieną Kupiškio rajono vietos veiklos grupė pateikė paraišką „Parengiamajai paramai“ gauti. 

Pagal šią programą VVG gali pretenduoti į 9000 Eur paramą, kuri skiriama organizuoti naujojo laikotarpio strategijos parengimo veiklas ir užtikrinti, kad nepertraukiamai bent su minimaliausiais resursais VVG galėtų pereiti į naujojo laikotarpio strategijų įgyvendinimą.

 


 Pieno kelias

 

PIENOKELIAS auto 1 1

  • Teritorinis projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.Projekto aprašymas>>

 

  • 2014-11-28 Įvyko projekto „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo” partnerių susitikimas 2014 m. lapkričio 28 d. įvyko projekto partnerių susitikimas. Susitikimą organizavo projekto koordinatorius VVG „Rietavo iniciatyvos“Projektu „Pieno kelias – nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ siekiama suformuoti vietos gamintojų tinklą tarp Rietavo savivaldybės, Plungės, Telšių, Kupiškio rajonų ir stiprinti ryšius ne tik tarp gamintojų, bet įtakoti vartotojų naujų įpročių formavimąsi. Tinklo dalyviai derins savo veiksmus, gaus techninę paramą iš šalies, kad rinkai būtų pasiūlyti nauji produktai ar paslaugos. Taip, paskatinus bendradarbiavimą tarp skirtingų kaimo ekonomikos sričių, bus inicijuotas „mini“ klasterio kūrimas, o jo dalyviai bus įtraukti į pridėtinės vertės kūrimo procesą.Susitikimo metu aptarti klausimai:Dėl projekto veiklos plano aptarimo; Dėl objektų, įtraukiamų į Pieno kelio maršrutą aptarimo; Dėl ekspertų paskyrimo, jų apmokymo; Einamieji klausimai.

 

 

 


Vietos plėtros strategija  „Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei gerinti“

Vietos plėtros strategija „Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei gerinti“. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Bendrasis tikslas – įgyvendinti LEADER metodą, skatinant vietos iniciatyvas ir partnerystes, įtraukiant kaimo bendruomenes, vietos valdžios ir verslo atstovus. Specialusis tikslas – gerinti gyvenimo kokybę kaime ir skatinti kaimo ekonomikos įvairinimą, naujais būdais ir metodais įgyvendinant vietos plėtros strategijas, tikslingai naudojant vietos išteklius ir viešąją paramą. Sutartis pasirašyta 2010 m. birželio 18 d., projekto įgyvendinimo sutarties – Nr. 4VP-KP-09-2-002907. Strategijos pabaiga – 2015 m. birželio 30 d.

 


 Konferencija „Jaunimą atveskime į kaimą senųjų amatų keliu“ 

konferencija amatų šventė 2

Konferencija „Jaunimą atveskime į kaimą senųjų amatų keliu“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“.

Šis renginys susijęs su gerosios žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros patirties sklaida ir orientuotas į jaunimą, kuriam 13-25 metai.

Kupiškio rajonas yra iš tų nedaugelio rajonų, kuris neturi amatų centro. Konferencija buvo nukreipta į vietos jaunimą, kad kaimo bendruomenių jaunimas susidomėtų tradiciniais amatais ir tai priimtų kaip galimybę rinktis amatų verslą kaip alternatyvią veiklą žemės ūkiui.

Konferencija buvo dviejų dalių: pirmoje dalyje vyko pranešimai („Kupiškio krašto amatai Lietuvos kontekste“ – Irena Seliukaitė, Kultūros ministerijos Regionų kultūros sk. vedėja; „Kupiškio krašto amatai“-Aušra Jonušytė, Kupiškio etnografijos muziejaus specialistė, istorikė; „Tautinio paveldo produktai ir jų sertifikavimas“ – Elena Petrošienė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento l. e. Tautinio paveldo ir mokymo sk. vedėja; „Lietuvos kaimo tinklas“ – Jurgita Liaugminė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos vyr. specialistė; „Jaunimo aktyvinimas ir įtraukimas į veiklą“ – Gaila Matulytė, Kupiškio jaunimo centro direktorė; „Amatas – verslas ar hobis?“ – gyvosios istorijos klubas „Varingis“, Virginija Rimkutė). Antroje dalyje veikė amatų kiemas, kuriame jaunimas galėjo praktiškai išbandyti amatininkų darbus: siūti, lipdyti, vyti, pinti, austi, kalti.

Amatų centro įsteigimas yra numatytas Kupiškio rajono integruotoje 2007-2013 m. strategijoje.

 


 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė (VVG) įgyvendino projektą pagal KPP 2007-2013 m. programos priemonę „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį ,,Techninė parama kaimo vietovių studijoms atlikti, vietos plėtros strategijoms rengti ir (arba) atnaujinti, asmenims, rengiantiems arba atnaujinantiems vietos plėtros strategiją, mokyti“.

 


kupiskis

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Zarakupiškis“

Teritorinio bendradarbiavimo projektas ,,Zarasų ir Kupiškio VVG ir bendruomenių renginių organizavimo materialinės bazės užtikrinimas skatinant tarpregioninį bendradarbiavimą („Zarakupiškis“).

Projektas eina į pabaigą, tačiau jo tęstinumą užtikrins naujai įkurta asociacija „Bendruomenių renginiai“, kurios steigėjai yra Zarasų savivaldybės ir Kupiškio rajono VVG. Projekto metu įsigytomis techninėmis priemonėmis (palapinėmis, scena, vaizdo, įgarsinimo ir apšvietimo aparatūra) sėkmingai galės pasinaudoti abiejų rajonų bendruomenės. 
Pažymėtina, jog projekto tikslas – remti ir skatinti ilgalaikes bendruomenių sporto ir kultūrines iniciatyvas bei puoselėti Aukštaitijos kultūrines tradicijas – sėkmingai įgyvendintas. Pasiekti visi  planuoti projekto rezultatai. 
Zarasų savivaldybės ir Kupiškio rajono VVG bendradarbiavimas tęsiasi toliau, nes partneriai tęsia kito bendro projekto „…ti graži vėtala ir širdžiai ramumas, tų žmonėlių suvajimas ir visas linksmumas…“ įgyvendinimą. Šio projekto veiklos taip pat susijusios su bendruomenių sporto ir kultūrinėmis iniciatyvomis Kupiškio ir Zarasų rajonuose. Jos bus įgyvendintos šią vasarą ir suteiks daug malonių akimirkų abiejų rajonų bendruomenių atstovams.
 

 
nuotrauka plakatui
 
„Jaunimo šokių grupių bendradarbiavimas ir pasikeitimas patirtimi“ 
Kupiškio rajono vietos veiklos grupė kartu su projekto koordinatoriais – Partneriba laukiem un jūrai įgyvendino bendrą projektą „Jaunimo šokių grupių bendradarbiavimas ir pasikeitimas patirtimi“ kurio esmė – skatinti jaunimo šokių grupių bendradarbiavimą, puoselėti kultūrines vertybes, lavinti jaunus žmones bei populiarinti šokį, kaip alternatyvią laisvalaikio praleidimo formą. Tikslinė grupė – jaunimas nuo 14 iki 19 metų. Projekto metu buvo surengtos dvi keturių dienų jaunimo šokių stovyklas, po vieną kiekvienoje šalyje.
 


baigiamasis 2013 08 21

 Bendradarbiavimo projektas  ,,…ti graži vetala ir širdžiai ramumas, tų žmonėlių suvajimas ir visas linksmumas…“

Kupiškio r. VVG ir Zarasų savivaldybės VVG įgyvendino teritorinio bendradarbiavimo projektą  ,,…ti graži vetala ir širdžiai ramumas, tų žmonėlių suvajimas ir visas linksmumas…“, kurio vertė yra  147 244,00 Lt; iš jų EŽŪFKP lėšos iki 117795,20 Lt ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos iki 29448,80 Lt. Projekto tiklsas: Skatinti bendradarbiavimą vandens išteklių panaudojimo ir sveikos gyvensenos srityse. Projekto veiklos: 2 bendras dviejų dienų kupiškėnų ir zarasiškių stovyklas po 40 asmenų, 2 sveikatingumo dienas, 3 vienos dienos sąskrydžius po 50 asmenų prie vandens telkinių, kurių tikslas skatinti įvairių amžiaus grupių asmenų tarpregioninį bendradarbiavimą, pasidalinti gerąja patirtimi vandens išteklių panaudojimo srityje, Įsteigti bendrą organizacinę struktūrą – asociaciją.

 Plačiau>>

„Kupiškio vikingai“ – vikingų valčių nuoma

Adresas: Aukštaičių a. 13, Subačiaus mstl., Kupiškio raj.

Vikingų valčių nuoma 2 val. – 100 Lt

Informacija ir rezervacija tel. 8 (699) 46 861 (pirmininkas – Vidmantas Paliulis)

VVG 1024x640


Projektas „Bendraujame be ribų“ pateiktas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“

n

Projektas „Bendraujame be ribų“ pateiktas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. 

Nors kiekviename rajone yra po keletą modernių konferencijų salių, tačiau nėra nė vienos, kurioje būtų įrengta sinchroninio vertimo sistema. Įvertinę esamą situaciją, 2012 m. liepos mėnesį susitikę partnerių atstovai nusprendė rašyti projektą „Bendraujame be ribų“, kuris atitinka Specialųjį Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimas“ tikslą – skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystes, bendradarbiaujant ir keičiantis gerąja patirtimi kaimo plėtros srityje.

 Projekto esmė – nešvaistyti pinigų įrangos nuomai tik keliems renginiams, o užtikrinti ilgalaikę, tarptautinių renginių organizavimo galimybę, įsigyjant mobilią sinchroninio vertimo sistemą. Projeko metu buvo sukurta bendra organizacinė struktūra  – asociacija, įsigyta sinchroninio vertimo įranga bei užtikrinta galimybė ja nemokamai pasinaudoti bendruomenėms ir vietos veiklos gupėms oganizuojant tarptautinius renginius Kėdainių, Rietavo bei Kupiškio rajonuose.

 


 

„Kupiškio rajono vietos plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas“

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. Pagrindiniai projekto tikslai – telkti Kupiškio rajono VVG narius, teritorijos gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu įgyvendinant Vietos plėtros 2007-2013 metų strategiją; suteikti strategiją administruojantiems asmenims ir potencialiems projektų vykdytojams  naujų žinių ir įgūdžių bei aktyviai juos taikyti. Įgyvendinus projektą turėsime sutelktą Kupiškio rajono bendruomenę, gebančią veikti kartu ir sėkmingai įgyvendinančią LEADER metodą bei Kupiškio rajojo 2007-2013 m. strategiją. Sutartis pasirašyta 2010 m. rugsėjo 29 d., projekto įgyvendinimo sutarties – Nr. 4PV-KP-10-1-002363. Planuojama projekto pabaiga – 2014. balandžio 30 d.