Kvietimas Nr. 9

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 9

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr. 42VS-KP-15-1-06716

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 92 098,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2021 m. balandžio mėn. 19 d. 8.00 val. iki 2021 m. gegužės mėn. 24 d. 15.00 val.


Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ (aktuali redakcija)>>

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę ,,Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“>>

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ (aktuali redakcija nuo 2022-08-19)>>

PRIEDAI:

1 Priedas. Vietos projekto paraiška>>

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma>>

3 Priedas. Jungtinės veiklos sutarties forma>>

4 Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma>>

5 Priedas. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma>>


Baigėsi kvietimo Nr. 9 vietos projektų paraiškų teikimas

Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę  „Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ teikimas. Gauta viena paraiška.


Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas>>


KVVG vietos projekto paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė 19 pr. >>

KVVG Vietos projektų atrankos komiteto 2021 m. birželio 3 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis 2021 m. birželio 3 d. Nr. VA-21/03>>

Dėl paramos skyrimo projektui Nr. KUPI-LEADER-6B-D-9-1-2021 (NMA Nr. 42VS-PV-21-1-03692-PR001) „Sėdi angelas po liepa“.