Kvietimas Nr. 7

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr.7

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija Nr. 42VS-KP-15-1-06716.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. balandžio 22 d. iki 2020 m. birželio 10 d.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 95 100,00 Eur.

Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.


Vietos projektų  finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę “Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos sritį “Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą” (Aktuali redakcija)>>

PRIEDAI: 

1 priedas Vietos projekto paraiška >> 

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis >> 


 METODINĖ PAGALBA PAREIŠKĖJAMS: 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės>> ( aktualu nuo 2020-04-16 )

 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos viešinimo taisyklės >> (aktualu nuo 2019-11-28)


Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę Nr. LEADER-19.2.-7„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, teikimas.

Užregistruotos paraiškos>>

KVVG vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė 19 pr.>>

KVVG vietos projektų atrankos komiteto 2020 m. kovo 2 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis>>

NMA atrankos komiteto 2020 m. rugpjūčio 17 d. posėdžio sprendimai >>

NMA atrankos komiteto 2020 m. lapkričio 3 d. posėdžio sprendimai>>