Kvietimas Nr. 6

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr.6

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija Nr. 42VS-KP-15-1-06716.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. lapkričio mėn. 14 d. iki 2019 m. gruodžio mėn. 20 d.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 40 000,00 Eur.

Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.


 1 sritis. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį ,,Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“ 

PRIEDAI: 

1 priedas Vietos projekto paraiška >>

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis >> 

3 priedas Bendradarbiavimo sutartis >>  


 2 sritis. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonės VPS priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“ 

PRIEDAI: 

1 priedas Vietos projekto paraiška >>  

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis >> 

3 priedas Bendradarbiavimo sutartis >> 


Papildomi dokumentai pareiškėjams:  

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės >> ( aktualu nuo 2019-08-02 ) 

Taikomi bendrųjų įgūdžių mokymo fiksuoto įkainio nustatymo tyrimo ataskaita>> (aktualu nuo 2019-08-21) 

Renginio organizavimo fiksuoto įkainio nustatymo tyrimo ataskaita >> ( aktualu nuo 2017-08-21 ) 

 Vietos projekto įgyvendinimo galutinės / metinės ataskaitos forma (aktualu nuo  2019-06-12)  

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos viešinimo taisyklės >> (aktualu nuo 2019-11-28) 

Mokėjimo prašymo paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones forma >>


Kupiškio rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, paprastojo kvietimo Nr. 6 surinktoms paraiškoms.  Posėdžio atrankos komiteto  nutariamoji dalis >>

NMA projektų atrankos posėdis dėl kvietimo Nr. 6 (1dalis) Patvirtinti projektai>>

NMA projektų atrankos posėdis dėl kvietimo Nr. 6 (2 dalis) Patvirtinti projektai>>