Kvietimas Nr. 3

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr.3

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija Nr. 42VS-KP-15-1-06716.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. kovo 01 d.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 30 000,00 Eur.

Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.


1 sritis. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį ,,Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“ (aktualu nuo 2018-07-23)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“  veiklos sritį ,,Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“ 

PRIEDAI:

1 priedas. Vietos projekto paraiška (aktuali redakcija nuo 2018-07-23)

1 priedas Vietos projekto paraiška>> (aktuali redakcija nuo 2018-02-01)

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis >> (aktuali redakcija nuo 2018-02-01)


2 sritis.Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonės VPS priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“ (aktualu nuo 2018-07-23)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonės VPS priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“

PRIEDAI:

1 priedas Vietos projekto paraiška (aktuali redakcija nuo 2018-07-23)

1 priedas Vietos projekto paraiška>> (aktuali redakcija nuo 2018-02-01)


Papildomi dokumentai pareiškėjams:

Galutinės ir metinės ataskaitos forma (aktuali redakcija nuo 2019-02-27)

Įgyvendinto projekto galutinė /metinė ataskaita>>

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės>> (aktuali redakcija 2017-11-25)

Taikomi Mokymų įkainiai>> (aktuali redakcija nuo 2014-12-03)

Renginio organizavimo fiksuoto įkainio nustatymo tyrimo ataskaita>> (aktuali redakcija nuo 2017-08-02)


Vietos projektų paraiškų registracijos žurnalas>>

KVVG PAK protokolas>>

KVVG PAK vietos projektų sąrašas