Kvietimas Nr. 2

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr.2

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija Nr. 42VS-KP-15-1-06716.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 01 d. iki 2018 m. balandžio 03 d.

Bendra kvietimo suma 200 000,00 Eur.

Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.


Vietos projektų  finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

PRIEDAI:

1 Priedas Vietos projekto paraiška>> (aktuali redakcija nuo 2018-02-01)

2 Priedas Jungtinės veiklos sutartis>> (aktuali redakcija nuo 2018-02-01)


KVVG PAK protokolas>>

Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė

NMA atrankos komiteto 2018 m. lapkričio 16 d.  posėdžio sprendimai>>

NMA atrankos komiteto 2019 m. vasario 26 d.  posėdžio sprendimai>>