Kvietimas Nr. 1

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr.1

Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruota vietos plėtros strategija (VPS) Nr. 42VS-KP-15-1-06716.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017-11-08 iki 2017-12-28.

Bendra kvietimo suma: 630 000,00 Eur.

Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.


1 sritis. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ (aktuali redakcija nuo 2018-09-10)>>

PRIEDAI:

1 Priedas Vietos projekto paraiška>>

2 Priedas Vietos projekto paraiškos forma (teikiant mažus vietos projektus)>>

3 Priedas Verslo planas>>

4 Priedas Vienos įmonės deklaracija>>

5 Priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija>>


2 sritis. Vietos projektų finansavimo aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas“  (aktuali redakcija nuo 2018-09-10)>>

PRIEDAI:

1 Priedas Vietos projekto paraiška>>

2 Priedas Verslo planas>>

3 Priedas Vienos įmonės deklaracija>>

4 Priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija>>


METODINĖ PAGALBA PAREIŠKĖJAMS:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (aktuali redakcija nuo 2018-04-20)

Darbo vietų metodika (aktuali redakcija nuo 2017-11-09) 

Sankcijų taikymo metodika (aktuali redakcija nuo 2018-03-08)


KVVG PAK nutariamoji dalis>>

NMA atrankos komiteto 2018 m. birželio 26 d.  posėdžio sprendimai