Dėl vietos plėtros strategijos rezultatyvumo vertinimo

2021-08-02

NMA, vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių 80 papunkčio ir VPS lėšų metodikos nuostatomis, atliko vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KP-15-1-06716-PR001 „Kupiškio rajono 2016–2023 metų integruota vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) „Kupiškio rajono 2016–2023 metų integruota vietos plėtros strategija“ dėl papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimo (toliau – rezultatyvumo vertinimas). VPS rezultatyvumo vertinimo metu buvo nustatyta, jog VPS pažangai įvertinti naudojamų trijų pagrindinių rodiklių: finansinio rezultatyvumo, fizinio rezultatyvumo ir naujų darbo vietų kūrimo pažangos lygis pagal VPS lėšų metodiką yra pakankamas, kad galėtų būti skirta parama VPS įgyvendinimui pratęsti pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 2022 m.), paramos sumas diferencijuojant pagal jų finansavimo šaltinius, kaip numatyta VPS lėšų metodikos 4 punkte.