Kvietimas Nr. 8

Pavyzdinė vietos projekto įgyvendinimo galutinės / metinės ataskaitos forma>>

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija Nr. 42VS-KP-15-1-06716.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 m. lapkričio 09 d.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 414 218,00 Eur.

Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.


1 sritis. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“

1 sritis. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę “Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje” veiklos sritį “Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas” (Aktuali redakcija)>>

PRIEDAI:

1 priedas. Vietos projekto paraiška

2 priedas. Vietos projekto verslo plano forma

3 priedas. Vienos įmonės deklaracija

4 priedas. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma


PRIEDAI:

2 priedas. Vietos projekto verslo plano forma

3 priedas. Vienos įmonės deklaracija

4 priedas. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma


METODINĖ PAGALBA PAREIŠKĖJAMS:

Pavyzdinė vietos projekto įgyvendinimo galutinės / metinės ataskaitos forma>>

 VP administravimo taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c022700800111e6b969d7ae07280e89/asr
Motorinių transporto priemonių reikalavimai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.385773CCCFE8/WuDxdLlJej

Ekonominio gyvybingumo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bba802c0163711e4afafe56485a7e49a/ZbAtSKbjar
Vidutinis darbuotojų skaičiavimas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47a74d00268211e78397ae072f58c508
Smulkiojo ir vidutinio verslo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.640D50DB8877/iKJGgOOWkj
Naujos darbo vietos išlaikymo metodika https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4143fdd0c52b11e79122ea2db7aeb5f0/asr
Viešinimo taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed70b9107edc11e4bc68a1493830b8b9/asr
Pirkimai https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/pirkimu-vykdymas/8716#res
Sankcijos https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/3a4d3d907c6111e4abe983995522ea30?faces-redirect=true


Baigėsi kvietimo Nr. 8 vietos projektų paraiškų teikimas

Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritis ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.1 bei „Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas” Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.2 teikimas.


Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas>>


KVVG vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė 19 pr. >>

KVVG vietos projektų atrankos komiteto 2020 m. gruodžio 3 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis>>