Kvietimas Nr. 5

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr.5

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija Nr. 42VS-KP-15-1-06716.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. kovo mėn. 4 d. iki 2019 m. balandžio mėn. 29 d.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 509 552,00 Eur.

Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.


1 sritis Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ (aktuali redakcija nuo 2019-02-04)

PRIEDAI:

1 piedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Verslo planas (aktuali redakcija nuo 2019-03-21) 2 priedas Verslo planas 

3 priedas Vienos įmonės deklaracija 

4 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo statuso deklaracija 

2 sritis. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas“ (aktuali redakcija nuo 2019-02-04) 

PRIEDAI:

1 priedas Vietos projekto paraiška 

2 priedas Verslo planas (aktuali redakcija nuo 2019-03-21) 2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija 

4 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo subkelto statuso deklaracija 


METODINĖ PAGALBA PAREIŠKĖJAMS:

Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas (aktuali redakcija nuo 2019-03-01)

Dėl Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr.3D-544 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (aktuali redakcija nuo 2019-05-22)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (aktuali redakcija nuo 2019-02-15)

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai (aktuali redakcija nuo 2016-01-01)

Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (aktuali redakcija nuo 2019-01-26)

 Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2017-05-01) 

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (aktuali redakcija nuo 2017-05-01)

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika (aktuali redakcija nuo 2018-12-13)

Pirkimus reglamentuojatys teisės aktaiVietos projektų viešinimo taisyklės (aktuali redakcija nuo 2016-06-21)


Vietos projektų paraiškų registracijos žurnalas>>

KVVG PAK protokolo dėstomoji dalis>>

NMA atrankos komiteto 2019 m. liepos 15 d.  posėdžio sprendimai