Kvietimas Nr. 4

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr.4

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija Nr. 42VS-KP-15-1-06716.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. kovo mėn. 4 d. iki 2019 m. balandžio mėn. 29 d.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 75 000,00 Eur.

Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.


Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę “Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra” (aktuali redakcija nuo 2019-02-04)

PRIEDAI: 

1 priedas Vietos projekto paraiška 

2 priedas Verslo planas (aktuali redakcija nuo 2019-03-21)

 2 priedas Verslo planas 

3 priedas Jungtinės veiklos sutartis

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo statuso deklaracija 


METODINĖ PAGALBA PAREIŠKĖJAMS: 

Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas (aktuali redakcija nuo 2019-03-01)

Dėl Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr.3D-544 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (aktuali redakcija nuo 2019-05-22)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (aktuali redakcija nuo 2019-02-15)

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai (aktuali redakcija nuo 2016-01-01) 

Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (aktuali redakcija nuo 2019-01-26) 

Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2017-05-01) 

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (aktuali redakcija nuo 2017-05-01)

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika (aktuali redakcija 2018-12-13)

Pirkimus reglamentuojatys teisės aktaiVietos projektų viešinimo taisyklės (aktuali redakcija nuo 2016-06-21)


Vietos projektų paraiškų registracijos žurnalas>>

KVVG PAK protokolas>>

NMA atrankos komiteto 2019 m. liepos 15 d.  posėdžio sprendimai

NMA atrankos komiteto 2019 m. rugsėjo 25 d.  posėdžio sprendimai