Parengiamoji parama

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė gavo paramą projektui Nr. 42PP-KP-22-1-03737-PR001 „Kupiškio rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos parengimas“ įgyvendinti, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ . Įgyvendinimui skiriama iki 20 000,00 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) (su PVM) dydžio parama su 100,00 proc. paramos intensyvumu.

Kupiškio rajono 2024-2029 m. vietos plėtros strategija >>

Kviečiame visuomenę teikti pasiūlymus VPS Projektui – „Kupiškio rajono 2024-2029 m. vietos plėtros strategija“ iki š. m. balandžio 25 d. el. p. kupvvg@gmail.com arba skiltyje -idėjų bankas.

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė baigia įgyvendinti Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją ir pradeda rengtis naujam finansavimo periodui. Organizuojami informaciniai renginiai būtini supažindinti tikslines grupes su numatoma rengti naujojo laikotarpio strategiją (2024-2029 m.).

Norint sėkmingai užbaigti 2016-2023 m. finansavimo laikotarpį ir sėkmingai pereiti į 2024-2029 m. finansavimo laikotarpį (VPS rengiama 2024-2029 laikotarpiui), Kupiškio rajono VVG administruojantys asmenys, organizavo susitikimus Kupiškio rajono savivaldybės seniūnijose. Susitikimų tikslas – atlikti pirminį seniūnijų gyventojų poreikių tyrimą. Tyrimo duomenys buvo naudojami 2024-2029 m. vietos plėtros strategijai rengti.

      Susitikimai buvo organizuoti informuojant seniūnijų seniūnus, bendruomenių pirmininkus, toje vietovėje veikiančias įstaigas, organizacijas, verslininkus. Organizuoti 17 vietovių poreikių tyrimo susitikimų Kupiškio rajono seniūnijose (dalyvavo 283 asmenys) ir 8 susitikimai, kuriuose buvo pristatoma SSGG, diskutuojama dėl rajono gyventojų ir organizacijų  išsakytų poreikių, gryninamos projektų idėjos (dalyvavo 188 asmenys). Šiuose susitikimuose iš viso dalyvavo  471dalyviai.

2022-09-12 Kupiškio r. 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos parengimo įvadinis renginys

2022 m. rugsėjo 12 d. įvyko projekto „Kupiškio r. 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos parengimas“ Nr. 42PP-KP-22-1-03737-PR001 įvadinis informacinis renginys.
Renginio metu buvo trumpai pristatytas 2024-2029 m. finansinis periodas – pagrindinės tikslinės sritys. Aptarti išmanūs (pažangūs) kaimai, išmaniųjų kaimų strategijos bei užsienio šalių pavyzdžiai.

Informaciniai renginiai

Informacinio renginio vieta/data
1.Kavinė „Janta“ (Aleksandrijos kaimas, Kupiškio r.), 2022-09-12Kupiškio sen., Kupiškio r. bendruomenių ir kitų NVO atstovai (dalyvavo 29 asmenys)
2.Juodpėnų kaimo bendruomenė, 2022-09-21Šimonių sen., Bendruomenės nariai ir kultūros darbuotojai (dalyvavo 11 asmenų)
3.Palėvenėlės kaimo bendruomenė, 2022-09-28Alizavos sen., Bendruomenių nariai ir seniūnijos darbuotojai (dalyvavo 16 asmenų)
4.Skapiškio kultūros centras, 2022-09-29Skapiškio sen., Bendruomenių narai, seniūnijos ir kultūros darbuotojai, jaunimo atstovai (dalyvavo 15 asmenų)
5.Alizavos bendruomenės centras, Alizavos jaunimo klubas „ALSJA“ , 2022-10-04Alizavos sen., Bendruomenės nariai ir jaunimo centro „ALSJA“ atstovai (dalyvavo 16 asmenų)
6.Adomynės kaimo bendruomenė, 2022-10-14Šimonių sen., Bendruomenės nariai (dalyvavo 10 asmenų)
7.Kupiškio r. savivaldybės kultūros centras, 2022-11-09Kupiškio rajono kultūros centro padalinių darbuotojai ir kaimo bendruomenių atstovai (dalyvavo 29 dalyviai)
8.Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos centras, 2022-11-15Kupiškio rajono TVIC darbuotojai (dalyvavo 5 dalyviai)
9.Kupiškio r. savivaldybės administracija, 2022-11-17Kupiškio rajono NVO taryba ir vietos valdžios atstovai (dalyvavo 11 dalyvių)
10.Adomynės kaimo bendruomenė, 2022-11-23Šimonių sen., Kupiškio r. kaimo bendruomenių atstovai, policijos pareigūnai (dalyvavo 16 dalyvių)
11.Kupiškio jaunimo centras, 2022-11-24Kupiškio jaunimo centro darbuotojai, jaunimo ir jaunimo tarybos atstovai, policijos pareigūnai (dalyvavo 12 dalyvių)
12.Kupiškio r. savivaldybės viešoji biblioteka, 2022-11-30Kupiškio r. savivaldybės viešosios bibliotekos padalinių darbuotojai (dalyvavo 25 dalyviai)
13.Kupiškio r. savivaldybės kultūros centras, 2022-11-30Etninės kultūros puoselėtojai (dalyvavo 20 dalyvių)
14.Kavinė „Janta“ (Aleksandrijos kaimas, Kupiškio r.), 2022-12-05Kupiškio rajono verslo atstovai (dalyvavo 25 dalyviai)
15.Kupiškio rajono savivaldybės Žemės ūkio ir bendruomenių skyrius, 2022-12-06Kupiškio rajono NVO ir vietos valdžios atstovai (dalyvavo 26 dalyviai)
16.Subačiaus bendruomenė, 2022-12-08Subačiaus sen., Bendruomenės nariai ir seniūnijos darbuotojai (dalyvavo 7 dalyviai)
17.Noriūnų seniūnija, 2022-12-09Noriūnų sen., Bendruomenės nariai ir seniūnijos darbuotojai (dalyvavo 10 dalyvių)
Konsultacijos su visuomene dėl vizijos -misijos-vertybių, SSGG, poreikių, priemonių
18.Kupiškio r. savivaldybės administracija, 2023-03-02VPS vizija -misija-vertybės-poreikiai pristatymas, Kupiškio rajono NVO taryba ir vietos valdžios atstovai (dalyvavo 7 asmenys)
19.Kupiškio r. savivaldybės kultūros centras, 2023-03-17VPS poreikių ir priemonių pristatymas, Kupiškio rajono verslo atstovai (dalyvavo 63 asmenys)
20.Kupiškio r. savivaldybės administracija, 2023-03-20VPS poreikių ir priemonių pristatymas, Kupiškio miesto NVO ir verslo atstovai (dalyvavo 7 asmenys)
21.Kupiškio r. savivaldybės viešoji biblioteka, 2023-03-23VPS priemonių pristatymas, Kupiškio rajono NVO, verslo ir vietos valdžios atstovai (dalyvavo 34 asmenys)
22.Kupiškio r. savivaldybės viešoji biblioteka, 2023-03-23VPS priemonių pristatymas, Kupiškio rajono kaimo bendruomenės (dalyvavo 7 asmenys)
23.Kavinė „Janta“ (Aleksandrijos kaimas, Kupiškio r.), 2023-03-29VPS priemonių pristatymas, Kupiškio r. savivaldybės verslo atstovai (dalyvavo 11 asmenų)
24.Kupiškio r. savivaldybės administracija, 2023-04-14VPS priemonių pristatymas, NVO tarybos ir vietos valdžios atstovai (dalyvavo 22 asmenys)
25.Antašavos miestelio bendruomenė, 2023-05-19VPS tvirtinimas

Susitikimų metu dalyviai analizavo savo gyvenamąja vietovę: išskyrė stipriąsias – silpnąsias puses, bei ieškojo sprendimų iškilusioms problemoms spręsti. Situacija pateikta pagal gyventojų poreikių analizę. Viso Kupiškio rajono gyventojų 10624 (seniūnijų duomenys).

Posėdžio protokolas Nr. 1>>

Posėdžio protokolas Nr. 2>>

Posėdžio protokolas Nr. 3>>

Kupiškio rajono seniūnijų gyventojų, organizacijų ir verslo atstovų poreikių analizės protokolas>>